Efir üzqaraları Dəb ha­lı­nı alıb elə bil. Te­le­vi­zi­ya­la­rı­mız ki­mi­sə qo­naq ça­ğı­rır, ve­ri­li­şin ya­rı­sın­da apa­rı­cı­lar ada­mı qo­naq get­mə­yi­nə peş­man edir­lər. Ada­ma de­yər­lər, bə­yən&sh