Rüşvət dərsi Bu məm­lə­kət­də hər prob­le­mə ça­rə ta­pı­la­caq, am­ma mü­əl­lim­lə­rin rüş­vət al­ma dər­di­nin dər­ma­nı ol­ma­ya­caq. Bu sa­hə­də pe­şə­kar olan mü­əl­lim­lər ək­sə­riy­yə­