Hayların həyasızlığı "Er­mə­ni­lər Ba­kı­ya gə­lir". Əv­vəl­lər be­lə xə­bər­lər ya­yı­lan­da ca­ma­at­da bir qı­cıq ya­ra­nar, bu sə­fər­lə­rə qar­şı eti­raz­lar olar­dı. İn­di­sə san­ki in­san­la­rı­mız bu&sh