Elçilik Ni­yə be­lə ol­duq biz?! Ni­yə də­yər­lə­ri ayaq­lar al­tı­na atı­rıq, ni­yə adət-ənə­nə­lə­ri­mi­zə be­lə dır­na­qa­ra­sı ba­xı­rıq? Axı, ni­yə?! Be­lə ve­ri­liş­lər ve­rir­lər de­yə, ca­ma­at y