Partlayan yumurta İq­ti­sa­diy­yat Na­zir­li­yi "part­la­yan yu­mur­ta"yla bağ­lı araş­dır­ma apa­rıb. Mə­lum olub ki, biş­mə­yə qo­yu­lar­kən part­la­yan və plast­ma­sa çev­ri­lən yu­mur­ta­nın key­fiy­yə­ti ilə