İlin ən çox diplomlu məktəbi De­mi­şəm, de­yi­rəm, hə­mi­şə də de­yə­cə­yəm. Bi­zim mü­əl­lim­lər do­la­nı­şı­ğın yo­lu­nu ta­pıb­lar. Ma­aş­la­rı az ol­sa da, on­lar ay­rı yol­lar­la ai­lə­lə­ri­nə çö­rək pu&sh