Olmaz olsun belə üzrxahlıq Bir ti­kin­ti şir­kə­ti tə­mir apar­dı­ğı əra­zi­də əha­li­dən ya­ra­na bi­lə­cək na­ra­hat­çı­lı­ğa gö­rə üzr­xah­lıq edib. Yə­qin de­yə­cək­si­niz, bur­da nə var ki, bur­da? On­suz da son za­m