Xalatlı aparıcı Bi­zim bə­zi te­le­vi­zi­ya­la­rın bə­zi apa­rı­cı­la­rı lap ağı­nı çı­xa­rıb­lar. Bi­ri can­lı ya­yım­da uni­taz­da otu­rur, di­gə­ri van­na­da uza­nır, o bi­ri­si efi­rə ha­mam xa­la­tın­da