Təmiri bitməyən yollar Bir yo­lu il ər­zin­də ne­çə də­fə sö­küb da­ğı­dıb, son­ra ye­ni­dən as­falt­la­yır­lar? De­yə­sən, bi­zim yol­çə­kən­lər bir işi beş də­fə gör­mək­dən ləz­zət alır­lar... Bi­zim­ki­lə&s