Təhlükəli peşə Bu də­qi­qə ən təh­lü­kə­li pe­şə Ba­kı­da av­to­bus sü­rü­cü­sü ol­maq­dır. Bi­ri av­to­bus onun ma­şı­nı­na yol ver­mə­di­yi üçün sü­rü­cü­nü təh­qir edir, bir baş­q