Konkretlik Kim­li­yin­dən ası­lı ol­ma­ya­raq, kon­kret da­nı­şan ada­mı xoş­la­yı­ram. Yox­sa ki, oxu atıb ya­yı giz­lə­dən­lə­rin söy­lə­dik­lə­ri də cid­di­yə alın­mır... Söz dü­şən­də ək­sə­riy­yət