Problemi vaxtında çözmək lazımdır Hər iş­də be­lə­yik. Göz­lə­yi­rik ki, nə­dən­sə bir zi­yan çə­kək, on­dan son­ra onun ça­rə­si­nə ba­xı­rıq. Prob­le­mi vax­tın­da həll et­mək yox­du ha biz­də... Sa­hib­siz kü­çə hey­van­la&s