Mil­li dü­şün­cə ət­ra­fın­da sıx şə­kil­də bir­ləş­mə­li­yik

11.09.2018 19:06
412
Mil­li dü­şün­cə ət­ra­fın­da sıx şə­kil­də bir­ləş­mə­li­yik

Gök­sel Gül­bəy: "Van­da 200 min Azər­bay­can tür­kü ya­şa­yır, an­caq on­lar­dan kim­sə­nin xə­bə­ri yox­dur"

 

"Əsil­siz er­mə­ni id­dia­la­rıy­la baş et­mək və ya bu ya­la­na son qo­yul­ma­sı üçün ön­cə tür­kün tür­kə bu­nu an­lat­ma­sı gə­rək­dir. Çün­ki özü­mü­zün bil­mə­di­yi­miz, inan­ma­dı­ğı­mız bir möv­zu­nu heç kim­sə­yə inan­dı­ra bil­mə­rik. Er­mə­ni­lər sa­də­cə, Tür­ki­yə­də, yə­ni Os­man­lı dö­nə­min­də türk və mü­səl­man­la­rı qət­lə ye­tir­mə­yib. Trü­ki­yə­də, Azər­bay­can­da, İran­da və in­di­ki İrə­van tor­pa­la­rın­da da be­lə qət­li­am­lar tö­rə­dib­lər. Bə­zi za­man­lar­da ru­sun oyu­nu, bə­zi za­man­lar­da Av­ro­pa­nın oyu­nuy­la bu gü­cü tap­mış və soy­qı­rım­lar hə­ya­ta ke­çi­rib­lər". Bu fi­kir­lər Bey­nəl­xalq Əsil­siz Er­mə­ni İd­dia­la­rı ilə Mü­ba­ri­zə Dər­nə­yi­nin (ASİM­DER) rəh­bə­ri Gök­sel Gül­bə­yə aid­dir.


G.Gül­bəy he­sab edir ki, er­mə­ni mə­sə­lə­si tor­paq mə­sə­lə­si de­yil. "Er­mə­ni­nin mə­sə­lə­si türk və mü­səl­man­lar­la bağ­lı­dır. Onun üçün türk ir­qi­nə mən­sub heç bir öl­kə bu fa­şist və soy­qı­rım­çı düş­mən mil­lə­ti gör­məz­dən gə­lə bil­məz. Fa­şist və kör­pə qa­ti­li er­mə­ni­lər­lə baş et­mə­yin tək yo­lu ön­cə­lik­lə türk və mü­səl­man­lıq şüu­run­dan ke­çər. Əgər türk ya­ra­dı­lı­şı­mı­zı bil­sək, dərk et­sək, bi­zə edi­lən bü­tün haq­sızl­qı­la­rın qar­şı­sın­da va­hid şə­kil­də dur­ma­ğı da bi­lə­rik. Bu şü­ur Tür­ki­yə və Azər­bay­can­da möv­cud­dur. İn­şal­lah, di­gər türk top­lu­luq­la­rın­da da bu şü­ur oya­nar və gə­lə­cək yüz il türk ili olar" de­yən Gök­sel Gül­bəy "Eks­press"in mü­sa­hi­bi­dir.

 

 - Tür­ki­yə-Azər­bay­can mü­na­si­bət­lə­ri hər za­man diq­qət mər­kə­zin­də­dir. Qar­daş öl­kə­dən Azər­bay­can ne­cə gö­rü­nür?

- Uzun il­lər­dir ki, Tür­ki­yə­də ya­şa­yan Azər­bay­can türk­lə­ri və mil­lət­çi dü­şün­cə­yə sa­hib olan­lar Azər­bay­ca­nın müs­tə­qil­li­yi uğ­run­da mü­ba­ri­zə apa­rır­lar. Er­mə­nis­ta­nın baş­la­dı­ğı mü­ha­ri­bə­də isə Azər­bay­can­la bə­ra­bər Tür­ki­yə­dən də kö­nül­lü iş­ti­rak­çı­lar ola­raq ön cəb­hə­də qar­daş öl­kə üçün mü­ba­ri­zə apar­dıq. Əl­bət­tə ki, bu­nun əsas sə­bə­bi "iki döv­lət, bir mil­lət" ol­ma­ğı­mız və ən önəm­li­si bu dü­şün­cə ilə bö­yü­mə­yi­miz­dir. 1992-ci il­dən bu tə­rə­fə 26 il keç­mə­si­nə bax­ma­ya­raq, bü­tün sər­vət­lə­rə ma­lik olan Azər­bay­can hə­lə də bir çox çə­tin­lik­lər­lə üz-üz qa­lıb. Azər­bay­can hə­lə də Ru­si­ya, Er­mə­nis­tan, İran ki­mi öl­kə­lə­rin təq­yiq­lə­ri ilə üz­ləş­sə də, ye­nə də mü­ba­ri­zə­sin­dən əl çək­mir. Tür­ki­yə və Azər­bay­ca­nın bə­ra­bər, bir­lik ola­raq hə­rə­kət et­mə­si, bir çox ha­di­sə­lə­rə ey­ni re­ak­si­ya ver­mə­si, bə­zi öl­kə­lə­ri na­ra­hat edir. Bi­lir­si­niz­mi, Tür­ki­yə türk­lə­ri hər za­man ulu ön­dər Mus­ta­fa Ka­mal Ata­tür­kün de­di­yi ki­mi, "Azər­bay­ca­nın se­vin­ci se­vin­ci­miz­dir, kə­də­ri kə­də­ri­miz­dir" sö­zü­nün gü­cü ilə Azər­bay­ca­na sa­hib çı­xır. Tür­ki­yə Qa­ra­bağ tor­paq­la­rı­nın iş­ğa­lı, Xo­ca­lı soy­qı­rı­mın­da şə­hid olan­lar, elə­cə də di­gər şə­hid­lə­ri Tür­ki­yə­də PKK ter­ror təş­ki­la­tı tə­rə­fin­dən şə­hid olan şə­hid­lə­rin­dən ayır­mır, bü­tün türk dün­ya­sı­nın şə­hi­di ki­mi gö­rür. Bu ba­xım­dan da Tür­ki­yə Azər­bay­ca­nı heç bir vaxt özün­dən kə­nar dü­şün­mə­di və dü­şün­mür. Bö­yük si­ya­si xa­dim Hey­dər Əli­ye­vin de­di­yi ki­mi, "iki döv­lət, bir mil­lət" sö­zü biz­lər üçün bö­yük əhə­miy­yət da­şı­yır.


- Tür­ki­yə­nin dün­ya öl­kə­lə­rin­də fəa­liy­yət gös­tə­rən on­lar­la, bəl­kə yüz­lər­lə təş­ki­lat­la­rı, cə­miy­yət­lə­ri var ki, on­la­rın bir ara­ya gəl­mə­si elə bü­tün türk dün­ya­sı­nın sə­si­nin dün­ya­ya çat­dı­rıl­ma­sı de­mək­dir. Ne­cə bi­lir­si­niz, bu təş­ki­lat­lar bir ara­ya gə­lə bi­lir­mi?

- Da­ha çox ya­ra­nan təş­ki­la­tın han­sı öl­kə­yə aid ol­du­ğu və han­sı öl­kə­nin məq­səd­lə­ri uğ­run­da mü­ba­ri­zə apar­ma­sı ba­xı­mın­dan bir ara­ya gəl­mə im­kan­la­rı olur. Əsa­sən mil­li mə­sə­lə­lər­də bir­lik nü­ma­yiş olu­nur. Mə­sə­lən, Tür­ki­yə­yə qar­şı hər han­sı təb­li­ğat xa­rak­ter­li kam­pa­ni­ya ol­du­ğu za­man bir­lik söh­bə­ti, ümu­miy­yət­lə, qa­çıl­maz olur.


- Bil­di­yi­miz ki­mi, dün­ya öl­kə­lə­rin­də da­ha güc­lü fəa­liy­yət gös­tə­rən di­as­por təş­ki­lat­lar var ki, on­lar da əsa­sən bö­yük döv­lət­lə­ri təm­sil edir­lər və əl­bət­tə ki, mad­di ba­xım­dan da tə­min olu­nur­lar. Tür­ki­yə və Azər­bay­can di­as­por təş­ki­lat­la­rı mü­qa­yi­sə olu­nar­sa, o za­man göz önün­də han­sı mən­zə­rə can­la­nar?

- Qeyd edim ki, son 15 il­də Tür­ki­yə təş­ki­lat­la­rı er­mə­ni mə­sə­lə­si­nə da­ha cid­di ya­naş­ma­ğa baş­la­yıb. Mə­sə­lən, əv­vəl­lər əsa­sən döv­lə­tin si­ya­sə­ti ilə hə­rə­kət edi­lir­di. Hə­lə müs­tə­qil­lik­dən ön­cə Tür­ki­yə və­tən­da­şı olan azər­bay­can­lı­lar sa­də­cə türk­lə­rin qur­du­ğu (əsa­sən İğ­dır ve Qars şə­hər­lə­rin­də) dər­nək­lər va­si­tə­si­lə öz söz­lə­ri­ni de­yə bi­lir­di­lər. Azər­bay­can müs­tə­qil­lik qa­zan­dıq­dan son­ra ar­tıq müs­tə­qil dü­şün­cə tər­zi­nə sa­hib ol­du­ğu­nu nü­ma­yiş et­dir­di ki, ilk iş­lə­rin­dən bi­ri də Di­as­por Ko­mi­tə­si qur­maq ol­du. Məhz bu ko­mi­tə va­si­tə­si­lə dün­ya öl­kə­lə­rin­də cə­miy­yət­lər ya­ra­dıl­dı. Doğ­ru­dur, bu cə­miy­yət­lə­rin ək­sə­riy­yə­ti o qə­dər də cid­di iş­lər­lə məş­ğul ol­ma­dı, hət­ta ək­sə­riy­yə­ti­nin fəa­liy­yə­ti şə­kil çək­dir­mək­dən be­lə o tə­rə­fə keç­mə­di. Bə­zi za­man­lar­da isə Tür­ki­yə­ni qar­daş öl­kə ki­mi gör­mə­di­lər, önəm ver­mə­di­lər. Tə­səv­vür edin ki, ASİM­DER ki­mi er­mə­ni di­as­po­ru­nun qar­şı­sı­na çı­xan, da­im er­mə­ni döv­lə­ti­nin açıq­la­ma­la­rın­dan na­ra­hat­lıq nü­ma­yiş et­di­rən, on­la­rın əsil­siz id­dia­la­rı­na qar­şı çı­xan bir təş­ki­lat Azər­bay­can Di­as­por Ko­mi­tə­si­nin qa­pı­sı­nı aç­ma­yıb. 3 də­fə ke­çi­ri­lən Dün­ya Azər­bay­can­lı­la­rı­nın Qu­rul­ta­yı­nın sa­də­cə so­nun­cu top­lan­tı­sın­da qo­naq ki­mi iş­ti­rak edib. Xa­tır­la­dım ki, Azər­bay­ca­nın Qars­da­kı Baş kon­su­lu Ay­xan Sü­ley­ma­no­vun dəs­tə­yi və is­tə­yi ilə so­nun­cu qu­rul­tay­da iş­ti­rak edə bil­dik. Bü­tün bun­lar­dan son­ra ar­tıq siz dü­şü­nün, di­as­por fəa­liy­yə­ti­nin ha­zır­kı və­ziy­yə­ti­nin ne­cə ol­ma­sı­nı.


- Əsil­siz Er­mə­ni İd­dia­la­rıy­la Mü­ba­ri­zə Dər­nə­yi­nin ya­ran­ma ta­ri­xi ilə bağ­lı nə de­yər­di­niz?

- Əsil­siz Er­mə­ni İd­dia­la­rıy­la Mü­ba­ri­zə Dər­nə­yi­nin ya­ran­ma ta­ri­xi 2002-ci ilə tə­sa­düf edir. Ya­ran­ma sə­bə­bi er­mə­ni lob­bi­si­nin er­mə­ni soy­qı­rı­mı­nın ya­lan­dan baş­qa bir şey ol­ma­dı­ğı­nı sü­but et­mək və bu is­ti­qa­mət­də dün­ya öl­kə­lə­rin­də təb­li­ğat apar­maq­dır. Tür­ki­yə­nin 8 şə­hə­rin­də nü­ma­yən­də­li­yi­miz var. Azər­bay­can, Avs­tra­li­ya, Hol­lan­di­ya, Bel­çi­ka, Al­ma­ni­ya, İran, Nax­çı­van, İs­veç­rə və Çex Cüm­hu­riy­yə­tin­də or­taq fəa­liy­yət pro­to­ko­lu im­za­la­dı­ğı­mız təş­ki­lat­lar var. Onu da qeyd edim ki, Tür­ki­yə xa­ri­cin­də ça­lı­şan və fəa­liy­yət gös­tə­rən, ay­rı­ca ola­raq da Tür­ki­yə­nin Do­ğu Ana­do­lu ilə Gü­ney do­ğu böl­gə­lə­rin­də fəa­liy­yət gös­tə­rən ye­ga­nə təş­ki­la­tıq. Tür­ki­yə­nin bir çox şə­hər­lə­rin­də Qa­ra­bağ və Xo­ca­lı ha­di­sə­lə­ri­ni nü­ma­yiş et­di­rən rəsm sər­gi­si və soy­qı­rım ça­dır­la­rı qu­ra­raq, bir ne­çə gün konf­rans­lar təş­kil et­dik. Hə­lə də bu fəa­liy­yət üz­rə hə­rə­kət edi­rik.


- Er­mə­ni lob­bi­si dün­ya­da çox bö­yük güc nü­ma­yiş et­di­rir. Hət­ta dün­ya­nın ən bö­yük güc döv­lət­lə­ri he­sab olu­nan Ru­si­ya, Fran­sa, ABŞ-dan dəs­tək al­dıq­la­rı da heç ki­mə sirr de­yil. Haq­sız id­dia­la­rıy­la diq­qət­də da­ya­nan Er­mə­nis­tan nə­yə gö­rə bu qə­dər dəs­tək ala bi­lir?

- Əv­və­la, er­mə­ni lob­bi­si yə­hu­di lob­bi­sin­dən son­ra dün­ya­nın ikn­ci güç­lü lob­bi­si­dir. Er­mə­ni­lər Tür­ki­yə­nin hər tə­rə­fin­də fəa­liy­yət gös­tə­rir. Azər­bay­can di­as­po­ru isə sa­də­cə, İs­tan­bul, An­ka­ra, İz­mir və baş­qa şə­hər­lər­də fəa­liy­yət gös­tə­rə bi­lir­lər. Zən­nim­cə, Tür­ki­yə­də fəa­liy­yət gös­tə­rən Azər­bay­can təş­ki­lat­la­rı fəa­liy­yət­lə­ri­ni ge­niş­lən­dir­mə­li­dir­lər. Tə­səsv­vür edin ki, Van­da 200 min Azər­bay­can tür­kü ya­şa­yır, an­caq on­lar­dan kim­sə­nin xə­bə­ri yox­dur. Ümu­miy­yət­lə isə er­mə­ni­lərn dəs­tək­lən­mə­si­nin əsas sə­bə­bi on­la­rın xris­ti­an di­ni­nə mən­sub ol­ma­la­rı­dır. Av­ro­pa, ABŞ, Ru­si­ya de­yir ki, "mə­nim ər­kö­yün, ya­rar­sız xris­ti­an ba­lam, sa­kit mü­səl­man uşa­ğın­dan da­ha yax­şı­dır". Bu­na de­yər­lər xaç­lı zeh­niy­yə­ti. An­caq biz bu mü­ba­ri­zə­də sü­but edə­cə­yik ər­kö­yük, ya­rar­sız xris­ti­an ba­la­sın­dan­sa, sa­kit mü­səl­man ba­la­sı ol­maq da­ha önəm­li­dir və heç kim haqq sə­si­mi­zə ma­ne ola bil­məz. Bu ba­xım­dan dü­şü­nü­rəm ki, ar­tıq şəx­si mü­na­si­bət­lər bir tə­rə­fə qo­yul­ma­lı, mil­li dü­şün­cə ət­ra­fın­da sıx şə­kil­də bir­ləş­mə­li­yik. Əgər Azər­bay­can və Tür­ki­yə­ni qar­daş öl­kə he­sab edi­rik­sə və dün­ya öl­kə­lə­ri də bi­zi bir mil­lət ki­mi ta­nı­yır­sa, o za­man di­as­por təş­ki­lat­la­rı­mız da bir­ləş­mə­li­dir. Di­as­por təş­ki­lat­la­rı­mız bir­lə­şib bir olur­sa, o za­man nə er­mə­ni lob­bi­si, nə di­gər güc­lü döv­lət­lə­rin lob­bi­si qar­şı­mız­da da­ya­na bil­məz. Şan­lı bir ta­ri­xi keç­mi­şi olan türk mil­lə­ti­nin dün­yay­la dər­di ol­ma­sa da, de­yə­sən, dün­ya­nın hər za­man bi­zim­lə dər­di var. Bu da sə­bəb­siz de­yil. Şan­lı ta­ri­xi keç­mi­şi­miz­də üç qi­tə­də hökm­ran­lıq edən, əda­lət uğ­run­da mü­ba­ri­zə apa­ran və ta­rix ya­zan Os­man­lı döv­lə­ti­nə sa­hib olan bir mil­lə­tik.


- Bö­yük ta­ri­xi keç­miş və hə­min ta­rix­də üç qi­tə­də olan öl­kə­lə­rin gənc nəs­li ar­tıq ta­rix ki­tab­la­rın­da Os­man­lı döv­lə­ti­nin hökm­ran­lı­ğı­nı oxu­yub ta­nış olur...

- Hə­min nəs­lin ba­ba­la­rı, də­də­lə­ri 400-500 il məhz Os­man­lı­nın əm­rin­də ya­şa­yıb­lar. Bü­tün bun­la­rı həzm et­mək o qə­dər də asan de­yil, ona gö­rə dün­ya­nın bi­zim­lə dər­di var. Bü­tün bu sə­bəb­lə­ər gö­rə, er­mə­ni­lər dəs­tək­lə­nir, on­lar­dan is­ti­fa­də olu­nur. Ta­rix tək­rar­lan­ma­sın de­yə, bü­tün ma­ne­lə­ri qar­şı­mı­za çə­kir­lər. An­caq be­lə ma­ne­lər yo­lu­mu­zu kə­sə bil­məz. Ge­ri­yə çə­kil­mək yox­dur, yo­la da­vam, er­mə­ni soy­qı­rı­mı­nın ya­lan ol­du­ğu­nu sü­but edə­cək də­lil­lər­lə mü­ba­ri­zə­mi­zə da­vam edə­cə­yik, qar­şı­da gö­rü­lə­cək iş­lər, plan­la­rı­mız var. İna­nı­ram ki, siz­lər­lə əmək­daş­lı­ğı­mız da­vam edə­cək və gö­rü­lən iş­lər­lə bağ­lı siz­lə­ri də dai­ma mə­lu­mat­lan­dı­ra­ca­ğıq.

 

Rə­şid RƏ­ŞAD

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə dəstəyi ilə çap olunur

Açar sözlər:
  • SON XƏBƏR
  • TREND