Şə­hid mə­zar­la­rı­nın üs­tün­dən oğur­la­nan gül­lər

21.12.2018 18:55
1186
Şə­hid mə­zar­la­rı­nın üs­tün­dən oğur­la­nan gül­lər

Son vaxt­lar qə­bi­ris­tan­lıq oğ­ru­la­rı bir qə­dər də fə­al­la­şıb. "Ki­şi"lər go­re­şən­lik edib ai­lə­lə­ri­nə pul apa­rır­lar.


Bir sü­rü "go­re­şən" qə­bi­ris­tan­lıq­la­ra da­ra­şıb mə­zar­la­rın üs­tü­nə qo­yul­muş gül­lə­ri oğur­la­yır­lar. Tə­əc­cüb­lən­mə­yin. Ai­lə, uşaq­la­rı­na bu yol­la çö­rək pu­lu apa­ran­lar ço­xa­lıb. De­yi­lən­lə­rə gö­rə, oğur­la­nan gül­lə­ri də elə qə­bi­ris­tan­lıq­la­rın ya­xın­lı­ğın­da yer­lə­şən gül dü­kan­la­rı­na ucuz qiy­mə­tə sa­tır­lar. Be­lə­cə, qə­bi­ris­tan­lıq gül­lə­ri­nin ka­ru­se­li olur.


İki il əv­vəl ap­rel dö­yüş­lə­rin­də şə­hid ol­muş pi­lot Təb­riz Mu­sa­za­də­nin mə­za­rı­nın üs­tün­də sə­ril­miş bay­ra­ğın, ey­ni za­man­da gül­lə­rin oğur­lan­ma­sı xə­bə­ri­ni eşi­dən­də "go­re­şən"lə­rin bu­na da get­di­yi­nə inan­maq is­tə­mə­miş­dim. Də­yər­lər o qə­dər­mi itib ki, ar­tıq ŞƏ­HİD mə­zar­lı­ğın­dan da oğur­luq olur? De­mə, olur­muş.


Şə­hi­din qı­zı­mın si­nif yol­da­şı ol­muş Tay­fun Mu­sa­za­də de­yir­di ki, ata­sı­nın mə­za­rı­nı zi­ya­rə­tə ge­dən­də gör­dük­lə­ri on­la­rı şo­ka sa­lıb. Mə­za­rın üzə­ri­nə qo­yul­muş bay­raq, dü­zül­müş qı­zıl­gül­lər yo­xa çı­xıb. Tay­fun bay­ra­ğın baş­qa bir şə­hid ai­lə­si­nə 10 ma­na­ta ça­tıl­dı­ğı­nı de­yir­di.


Düz­dür, ap­rel şə­hid­lə­ri­nin də uyu­du­ğu İkin­ci Şə­hid­lər Xi­ya­ba­nı­nın əmək­daş­la­rı o vaxt ora­da be­lə bir ha­lın ol­ma­dı­ğı­na and-aman et­miş­di­lər. "Bu xi­ya­ban­da oğur­luq ola bil­məz. Çün­ki mü­şa­hi­də ka­me­ra­la­rı qo­yu­lub. Şə­hid­lə­rin mə­za­rı­na sə­ril­miş bay­raq­la­rı yal­nız kü­lək uçu­ra bi­lər. Heç kim bu­na cü­rət et­məz".


Am­ma bu xi­ya­ban­da bir ne­çə gün əv­vəl baş ve­rən da­ha bir ha­di­sə gös­tə­rir ki, bu­na cü­rət edən də var, oğur­luq da sən­gi­mir. Və bu də­fə Təb­riz Mu­sa­za­də ilə bir vaxt­da şə­hid ol­muş ma­yon Ur­fan Və­li­za­də­nin mə­za­rı­nın üs­tün­də­ki gül­lər oğur­la­nıb. Baş ve­rən­lə­ri bu də­fə də şə­hid öv­la­dı açıq­la­yıb, gül oğ­ru­la­rı­na ya­zı­lan mək­tub­la.


Ata­sı­nın mə­za­rı­nı zi­ya­rə­tə ge­dən şə­hi­din qı­zı Zəh­ra hər də­fə qəb­rin üs­tün­də­ki gül­lə­rin yox ol­du­ğu­nu gö­rə­rək, oğ­ru­la­ra mək­tub yaz­maq qə­ra­rı­na gə­lir. Və ya­zır da: "Axı, atam ca­nı­nı si­zin üçün fə­da edib".


Bir ne­çə il əv­vəl "İkin­ci Fəx­ri Xi­ya­ban­da oğur­luq ola bil­məz" de­yən­lər, in­di be­lə ha­di­sə­lə­rin də­fə­lər­lə tək­rar­lan­dı­ğı­nı eti­raf edir­lər. De­yi­lən­lə­rə gö­rə, hət­ta oğur­luq edən­lər hü­quq-mü­ha­fi­zə or­qan­la­rı­nın əmək­daş­la­rı tə­rə­fin­dən tu­tu­lub­lar. Bu­nun­la be­lə, oğur­luq da­vam edir.


Baş ver­miş ha­di­sə ilə əla­qə­dar Ya­sa­mal ra­yo­nu 28-ci po­lis böl­mə­si­nə mü­ra­ci­ət edi­lib. Po­lis əmək­daş­la­rı ha­di­sə ye­ri­nə ba­xış ke­çi­rib­lər. Fakt­la bağ­lı araş­dır­ma­la­ra baş­la­nı­lıb.


Bu ara­da xalq ar­tis­ti İl­ha­mə Qu­li­ye­va­nın mə­za­rı­nın üs­tün­dən gül­lə­rin oğur­lan­dı­ğı­nı gö­rən oğ­lu Or­qan Na­di­ro­vun de­dik­lə­ri ya­dı­ma düş­dü: "Kim apa­rıb­sa, ana­sı­nın-ba­cı­sı­nın üs­tü­nə qoy­sun. O gül­lə­ri əziz­lə­ri­nin üs­tü­nə düz­sün..."


De­yil­miş sö­zə əla­və yox­dur...