Kü­lü öz tə­rə­fi­nə çə­kən­lər

07.11.2018 19:42
630
Kü­lü öz tə­rə­fi­nə çə­kən­lər

Əs­lin­də, Qüd­rət Hə­sən­qu­li­ye­vin de­pu­tat­la­rın maa­şı­nın ar­tı­rıl­ma­sı ba­rə­də tək­li­fi MM-in bü­tün üzv­lə­ri­nin ürə­yin­cə­dir. Han­sı­nı din­dir­sən, maa­şı­nın az­lı­ğın­dan gi­ley­lə­nə­cək...


Üç gün­dür Mil­li Məc­li­sin ko­mi­tə­lə­rin­də gə­lən ilin döv­lət büd­cə­si­nin mü­za­ki­rə­lə­ri ge­dir. Ko­mi­tə­lər üç-üç, beş-beş top­la­şıb büd­cəy­lə bağ­lı qız­ğın mü­za­ki­rə­lər apa­rır­lar. Ha­mı da han­sı­sa sa­hə­yə və­sai­tin ar­tı­rıl­ma­sı­nı tək­lif edir. Mə­sə­lən, Mə­də­niy­yət ko­mi­tə­si ki­no çə­ki­liş­lə­ri­nə ay­rı­lan və­sai­tin az­lı­ğın­dan şi­ka­yət edə­rək, "bu pul­la ki­no ol­maz" de­yib ay­rı­lan 1,5 mil­yon ma­na­tın ar­tı­rıl­ma­sı­nı is­tə­yir. Elm və Təh­sil ko­mi­tə­si haq­lı ola­raq, el­mə, təh­si­lə be­lə ya­na­şıl­ma­sı­nı is­tə­mir, yə­ni, de­dik­lə­ri olur ki, bu sa­hə­yə və­sa­it ar­tı­rıl­ma­lı­dır.


Gənc­lər və id­man ko­mi­tə­si öz sa­hə­si­nə ay­rı­lan xərc­lə­rin ar­tı­rıl­ma­sı­nı is­tə­yir. De­pu­tat Fə­za­il Ağa­ma­lı MM-in eza­miy­yə xərc­lə­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı tək­lif edir, Mət­bu­at Şu­ra­sı­nın səd­ri Əf­la­tun Ama­şov on­layn me­dia­nın in­ki­şa­fı üçün 1 mil­yon ma­nat ay­rıl­ma­sı­nı is­tə­yir.


Qüd­rət Hə­sən­qu­li­yev­sə bi­rin­ci növ­bə­də de­pu­tat­la­rın ma­aş­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­nın tə­rəf­da­rı­dır. Hə­sən­qu­li­yev bil­di­rib ki, cə­nab Pre­zi­dent 1 may 2017-ci il ta­rix­li fər­man im­za­la­yıb ki, yol hə­rə­kə­ti qay­da­la­rı­na gö­rə, Ver­gi­lər Na­zir­li­yi tə­rə­fin­dən tə­yin olu­nan cə­ri­mə­lə­rin 25 fai­zi­nin 5 fai­zi, döv­lət rü­su­mu haq­qın­da qa­nu­na uy­ğun ola­raq top­la­nan rü­sum­la­rın 25 fai­zi­nin 5 fai­zi Pre­zi­dent Ad­mi­nist­ra­si­ya­sı­nın əmək­daş­la­rı­nın əmək haq­la­rı­na əla­və edi­lir. De­pu­tat he­sab edir ki, bu ya­xın­lar­da Na­zir­lər Ka­bi­ne­ti ilə bağ­lı da be­lə qə­rar qə­bul olu­na­caq və cə­ri­mə­lə­rin 2 fai­zi on­la­rın əmək haq­la­rı­na yö­nəl­di­lə­cək. Q.Hə­sən­qu­li­ye­vin is­tə­yir odur ki, Mil­li Məc­li­sə də heç ol­ma­sa bu­ra­dan 3 fa­iz ay­rıl­sın. "Ya da cə­ri­mə­lər üz­rə əla­və­lə­rin ve­ril­mə­si qay­da­sı ta­ma­mi­lə ləğv olun­sun. Va­hid əmək haq­qı ilə bağ­lı ta­rif mü­əy­yən olun­sun. Pre­zi­dent hər də­fə əmək haq­qı­nın ar­tı­rıl­ma­sı ilə bağ­lı sə­rən­cam im­za­la­dıq­da bu, ha­mı­ya şa­mil olun­sun".


Əs­lin­də, Qüd­rət Hə­sən­qu­li­yev bü­tün de­pu­tat­la­rın ürə­yin­dən ke­çən bir tək­lif səs­lən­di­rib. Han­sı de­pu­ta­tı din­dir­sən, maa­şı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­nı is­tə­yə­cək. Am­ma Mil­li Məc­lis üzv­lə­rin­dən hə­lə­lik bu­na cid­di eh­ti­yac ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nən­lər də var. Mə­sə­lən, de­pu­tat Mir­ka­zım Ka­zı­mov "öl­kə.az"a de­yib ki, in­di­ki mə­qam­da bu­na eh­ti­yac gö­rün­mür: "Qüd­rət Hə­sən­qu­li­yev par­ti­ya səd­ri ol­du­ğu üçün be­lə çı­xış edir. Mən Ye­ni Azər­bay­can Par­ti­ya­sı­nın üz­vü ol­du­ğum üçün ma­aş­la bağ­lı müs­tə­qil fi­kir söy­lə­mə­yə eh­ti­yac gör­mü­rəm".


Bu­nun­la be­lə, Ka­zı­mov bil­di­rir ki, bu ya­xın­lar­da gə­lən il üçün Döv­lət Büd­cə­si qə­bul olu­na­caq və on­da ola bil­sin, Mil­li Məc­lis de­pu­tat­la­rı­nın da ma­aş­la­rın­da ar­tım ol­sun.

İn­di­ki hal­da­sa o, maa­şın­dan da ra­zı­dır. "İn­di­ki maa­şım­dan na­ra­zı de­yi­ləm. Yə­qin ki, Qüd­rət bəy par­ti­ya səd­ri ol­du­ğu üçün xərc­lə­ri də çox­dur. Am­ma al­dı­ğım ma­aş mə­nə bəs edir".


Nə­sə, hə­mi­şə be­lə olur. Pul söh­bə­tin­də hər kəs kü­lü öz tə­rə­fi­nə çə­kir...