Na­zir­lik res­to­ran­la­ra "toy" tu­ta­caq

22.11.2018 19:14
404
Na­zir­lik res­to­ran­la­ra "toy" tu­ta­caq

Bə­zi şad­lıq sa­ray­la­rı və res­to­ran­la­rın sa­hib­lə­ri elə bi­lir­lər ki, na­zir­lik bir də­fə xə­bərl­da­rıq edib get­di­sə, hər şey yad­dan çı­xa­caq. Bun­lar da köh­nə qay­day­la iş­lə­ri­nə da­vam edib ca­maa­tı tüs­tü­dən bo­ğa­caq­lar. Am­ma na­zir­lik si­zə elə "toy" tu­tar ki, "tüs­tü­nüz" əy­ri çı­xar...


Eko­lo­gi­ya və Tə­bii Sər­vət­lər Na­zir­li­yi­nin müa­sir stan­dart­la­ra uy­ğun tə­miz­lə­yi­ci qur­ğu­la­rı ol­ma­yan, ha­va­nı çirk­lən­di­rən ia­şə ob­yekt­lə­ri­nin sa­hib­lə­ri­nə ver­di­yi vaxt ba­şa ça­tıb. Ötən müd­dət ər­zin­də cə­mi 90 ob­yekt­də tə­miz­lə­yi­ci qur­ğu qu­raş­dı­rı­lıb. Hal­bu­ki, Ba­kı­da, ya­lan ol­ma­sın, hər tin­də, bir kü­çə­də bir şad­lıq evi, res­to­ran fəa­liy­yət gös­tə­rir. On­lar­sa xə­bər­dar­lı­ğı qu­la­qar­dı­na ver­mək­lə, elə bi­lir­lər ki, na­zir­lik hər şe­yi unu­da­caq. Am­ma cə­ri­mə da­lın­ca cə­ri­mə gə­lən­də, üs­tə­lik cə­ri­mə­ni ödə­mə­dik­lə­ri hal­da fəa­liy­yət­lə­ri­nin da­yan­dı­rıl­ma­sı is­ti­qa­mə­tin­də iş apa­rı­lan­da xə­bər­dar­lıq ya­da dü­şür.


Ar­tıq ETSN 20 ia­şə ob­yek­ti­nin bağ­lan­ma­sı üçün sə­nəd­lə­ri məh­kə­mə­yə gön­də­rib. Bağ­lan­maq təh­lü­kə­si ilə üz-üzə qa­lan şad­lıq sa­ra­yı və res­to­ran­lar sı­ra­dan bi­ri de­yil­lər ha. Ba­kı­nın ən bərk­ge­dən obeyk­tlə­ri­nin də adı var o si­ya­hı­da: ""Yed­di Gö­zəl", "So­na­lar So­na­sı", "Gi­la­var", "Oa­zis", "Ça­naq­qa­la", "Şah­za­də", "Şə­la­lə", "Me­qa Pa­las", "Kən­di­miz", "Çı­raq", "Qa­bır­ğa" və di­gər­lə­ri". Da­ha 15 ia­şə ob­yek­ti­nin -"Top­qa­pı", "An­ka­ra", "Mü­ba­rək", "Eli­za", "Cra­tos Hall", "Qı­zıl ba­lıq", "Şır-şır", "Me­şə­bə­yi" və di­gər­lə­ri­ni məh­kə­mə göz­lə­yə­cək.


Obeykt rəh­bər­lə­ri elə bi­lir­lər ki, fəa­liy­yət­lə­ri da­yan­dı­rı­lan­dan son­ra ye­ni­dən işə baş­la­maq on­lar üçün asan və tez ola­caq. Bu­nun üçün ETSN-nin müs­bət rə­yi la­zım olan­da, ye­nə iş çə­ti­nə dü­şə­cək.


Bağ­lan­maq təh­lü­kə­si ilə baş-ba­şa qa­lan res­to­ran və şad­lıq ev­lə­ri isə na­zir­lik­lə ra­zı­laş­mır. Ob­yekt sa­hib­lə­rin­dən bi­ri de­yir ki, bəs tə­miz­lə­yi­ci qur­ğu­lar ar­tıq qu­raş­dı­rı­lıb. O bi­ri tə­miz­lik qur­ğu­la­rı qu­raş­dı­ran şir­kə­tin si­fa­riş­lə­ri­nin çox ol­du­ğu­nu de­yə­rək, ya­xın gün­lər­də bu mə­sə­lə­nin həl­li­ni ta­pa­ca­ğı­nı bil­di­rir. Kə­sə­si, ha­mı özü­nü tə­mi­zə çı­xa­rır.


Na­zir­li­yin əmək­da­şı­sa si­nə­lə­ri­nə dö­yüb "prob­lem həll olu­nub" de­yən ob­yekt sa­şib­lə­ri­nin bə­zi­lə­ri­nin on­la­ra tə­miz­lə­yi­ci qur­ğu­lar qu­raş­dı­ran şir­kət­lər­lə keç­miş ta­ri­xə bağ­lan­mış mü­qa­vi­lə­lər təq­dim et­di­yi­ni, ya da ar­tıq qu­raş­dı­rıl­maq üçün gə­ti­ril­miş, an­caq hə­lə qu­raş­dı­rıl­ma­mış tə­miz­lə­yi­ci qur­ğu­la­rın şə­kil­lə­ri­ni gös­tər­di­yi­ni de­yir. "On­la­rın tə­miz­lə­yi­ci qur­ğu­lar qu­raş­dı­ran şir­kət­lə­rin si­fa­riş­lə­ri ye­ri­nə ye­ti­rə bil­mə­mə­si ba­rə­də fi­kir­lə­ri də əsas­sız­dır". Nə­dən ki, əgər hər han­sı ic­ti­mai ia­şə ob­yek­ti tə­miz­lə­yi­ci qur­ğu qu­raş­dır­maq niy­yə­tin­də idi­sə, 6 ay ər­zin­də si­fa­riş ve­rə­rək qu­raş­dı­ra bi­lər­di.


Nə­sə, ETSN şad­lıq ev­lə­ri­nə və res­to­ran­la­ra bir "toy" tu­ta­caq və "tüs­tü"sü baş­la­rın­dan çı­xa­caq...