Ni­yə axı, o?!

30.11.2018 19:56
549
Ni­yə axı, o?!

Ha­dı Rə­cəb­li ye­nə tən­qid­lə­rə tuş gə­lib. Kim­sə onun adın­dan bir fi­kir irə­li sü­rüb, so­si­al şə­bə­kə is­ti­fa­də­çi­lə­ri də bir hi­mə bən­diy­miş­lər ki­mi, ağ­saq­qal de­pu­ta­tı söy­mək kam­pa­ni­ya­sı­na gi­ri­şib­lər. De­pu­tat­sa onun adın­dan de­yi­lən­lə­ri ye­nə də tək­zib edir...


Uzun mü­za­ki­rə­lər­dən son­ra Mil­li Məc­lis gə­lən ilin büd­cə­si­ni təs­diq­lə­di. 2019-cu il üz­rə döv­lət büd­cə­si­nin gə­lir­lə­ri 23 mil­yard 168 mil­yon ma­nat, xərc­lə­ri 25 mil­yard 190 mil­yon ma­nat təs­diq edil­di. Döv­lət So­si­al Mü­da­fiə Fon­du­nun gə­lir­lə­ri 3 928,1 mil­yon ma­nat, İş­siz­lik­dən Sı­ğor­ta Fon­du­nun gə­lir­lə­ri isə 8 3451,4 min ma­nat məb­lə­ğin­də təs­diq­lən­di. Bun­dan baş­qa, 2019-cu il üçün ya­şa­yış mi­ni­mu­mu 180 ma­nat, eh­ti­yac me­ya­rı­nın həd­di isə 143 ma­nat məb­lə­ğin­də mü­əy­yən edil­di.


MM-in 2019-cu il üçün xərc­lər sme­ta­sı isə 37,17 mil­yon ma­nat təs­diq edil­di.


De­pu­tat­lar "2019-cu il üçün ya­şa­yış mi­ni­mu­mu haq­qın­da" qa­nun la­yi­hə­si­ni qə­bul et­di­lər. 2019-cu il­də Azər­bay­can­da ya­şa­yış mi­ni­mu­mu 180 ma­nat nə­zər­də tu­tu­lub. 2018-ci il üçün ya­şa­yış mi­ni­mu­mu isə öl­kə üz­rə 173 ma­nat olub.


MM-də Azər­bay­can­da 2019-cu il üçün eh­ti­yac me­ya­rı da qə­bul edil­di. Ün­van­lı döv­lət so­si­al yar­dı­mı­nın tə­yin edil­mə­si məq­sə­di­lə gə­lən il üçün eh­ti­yac me­ya­rı­nın həd­di 143 ma­nat məb­lə­ğin­də mü­əy­yən olu­nub. Bu­nun­la ya­na­şı, 2019-cu il üçün ya­şa­yış mi­ni­mu­mu­nun öl­kə üz­rə 180 ma­nat, əmək qa­bi­liy­yət­li əha­li üçün 191 ma­nat, pen­si­ya­çı­lar üçün 149 ma­nat, uşaq­lar üçün 160 ma­nat mü­əy­yən edi­lib.


Eh­ti­yac me­ya­rı de­miş, bir-iki gün­dür so­si­al şə­bə­kə­lər­də bu­nun­la bağ­lı qız­ğın mü­za­ki­rə­lər açı­lıb. Da­ha doğ­ru­su, ha­mı Mil­li Məc­li­sin Əmək və so­si­al si­ya­sət ko­mi­tə­si­nin səd­ri Ha­dı Rə­cəb­li söy­mək­lə məş­ğul­dur. Sö­yü­şün bi­ri­ni bir qə­pik­dən yağ­dı­ran­lar id­dia edir­lər ki, bəs Rə­cəb­li gə­lən il üçün ya­şa­yış mi­ni­mu­mu­nun 143 ma­nat sə­viy­yə­sin­də mü­əy­yən­ləş­di­ril­mə­si­ni nor­mal qiy­mət­lən­di­rib. Və gu­ya de­yib ki, "143 ma­na­ta bir ay nor­mal ya­şa­maq olar".


Bu söz har­dan çıx­dı? Kim de­di? Nə vaxt söy­lən­di? Kim­sə bir "ut­ka" bu­ra­xa­raq, bu­nu Ha­dı Rə­cəb­li­nin söy­lə­di­yi­ni de­yib. Və so­si­al şə­bə­kə is­ti­fa­də­çi­lə­ri də bu­nun doğ­ru, ya­xud ya­lan ol­du­ğu­nu araş­dır­ma­dan de­pu­tat ağ yu­yub qa­ra sə­rib­lər.


Ha­dı Rə­cəb­li­sə bu it­ti­ham­la­rı ya­xı­na bu­rax­maq is­tə­mir. De­pu­tat bu də­fə də onun adın­dan ya­yı­lan mə­lu­ma­tın hə­qi­qə­ti əks et­dir­mə­di­yi­ni vur­ğu­la­yıb. Adam par­la­men­tin ic­la­sın­da söy­lə­di­yi fi­kir­lə­ri söz­bə­söz xa­tır­la­yır: "Mən söy­lə­mə­mi­şəm ki, 143 ma­nat eh­ti­yac me­ya­rı ay ər­zin­də in­sa­na bəs edir. De­mi­şəm ki, 2019-cu il üçün nə­zər­də tu­tu­lan eh­ti­yac me­ya­rı ötən il­də­kin­dən 13 ma­nat çox­dur. Bu da 17 min ai­lə üçün ye­ni­dən ün­van­lı yar­dım al­maq im­ka­nı ya­ra­da­caq və yax­şı hal­dır. Mən de­mə­mi­şəm ki, 143 ma­nat in­san­la­rın do­la­nı­şı­ğı­na bəs edir".


O, so­si­al şə­bə­kə­lər­də onu it­ti­ham edən­lə­ri vic­dan­lı ol­ma­ğa ça­ğı­rıb.


Çox ma­raq­lı­dır, ni­yə be­lə mə­lu­mat­lar an­caq Ha­dı Rə­cəb­li­nin adın­dan ya­yım­la­nır? Dü­şün­dü­rü­cü su­al­dır...

Açar sözlər: