Faiq Səfərov:

Azərbaycanı daha güclü dövlət kimi görmək istəyirik

15.08.2018 19:13
783
Faiq Səfərov:Azərbaycanı daha güclü dövlət kimi görmək istəyirik

"Mə­nim iki Və­tə­nim var" de­yən Fa­iq Sə­fə­rov Azər­bay­ca­nı "ATA VƏ­TƏN", Lat­vi­ya­nı isə "ANA VƏ­TƏN" sa­yır. "Mən heç vaxt bun­la­rı bir-bi­rin­dən ayır­mı­ram. Va­li­de­yin­lə­ri­min iki­si­ni də ey­ni güc­lə se­vi­rəm!"

 

 

"Azər­bay­can di­as­por təş­ki­lat­la­rı­nın fəa­liy­yə­ti si­ya­si xa­rak­ter da­şı­ma­lı­dır. Be­lə ol­ma­sa, Azər­bay­can udu­za bi­lər". Bu fi­kir "Lat­vi­ya-Azər­bay­can" kül­tür as­so­sia­si­ya­sı­nın pre­zi­den­ti Fa­iq Sə­fə­ro­va məx­sus­dur.

Fa­iq Sə­fə­rov "Eks­press"ə mü­sa­hi­bə­sin­də rəh­bər­lik et­di­yi qu­ru­mun fəa­liy­yə­ti, di­gər qu­rum­lar­la əmək­daş­lı­ğı, gör­dük­lə­ri, gö­rə­cək­lə­ri iş­lər­dən da­nı­şıb. İn­di­yə­dək Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Di­as­por­la İş üz­rə Döv­lət Ko­mi­tə­si­nin on­la­rın təş­ki­lat­la­rıy­la ma­raq­lan­ma­dı­ğı­nı de­yən mü­sa­hi­bi­miz, bu­nun­la be­lə gə­lə­cək­də Ko­mi­tə ilə "Lat­vi­ya-Azər­bay­can" kül­tür as­so­sia­si­ya­sı ara­sın­da əmək­daş­lı­ğın ya­ra­na­ca­ğı­na ümid edir: "Di­as­por Ko­mi­tə­si­nin ye­ni səd­ri Fu­ad Mu­ra­dov ye­ni si­ya­sət apa­rır. İna­nı­ram ki, ya­xıq gə­lə­cək­də Ko­mi­tə ilə bi­zim təş­ki­lat ara­sın­da əmək­daş­lıq ya­ra­na­caq".

 

 

- Rəh­bər­lik et­di­yi­niz di­as­por təş­ki­la­tı han­sı zə­ru­rət­dən ya­ran­dı?

- "Lat­vi­ya-Azər­bay­can" kül­tür as­so­sia­si­ya­sı­nın ya­ran­ma­sı ta­ri­xin tə­lə­bi idi. "Lat­vi­ya-Azər­bay­can" kül­tür as­so­sia­si­ya­sı 21 mart 1988-ci il­də Ri­qa şə­hə­rin­də ya­ra­dı­lıb. Bu təş­ki­la­tın əsa­sı­nı isə 1948-1950-ci il­lər­də məş­hur və da­hi azər­bay­can­lı rəs­sam və SSRİ-də ta­nın­mış hər­bi jur­na­list Ay­dın Sə­fə­rov Ri­qa şə­hə­rin­də, Lit­va, Lat­vi­ya, Es­to­no­ya və Ka­li­ninq­rad qu­ber­ni­ya­sı da­xil ol­maq­la qo­yub. Dün­ya­da ilk Azər­bay­can di­as­por təş­ki­la­tı­nı biz ya­rat­mı­şıq. Təş­ki­la­tı­mız 1988-ci il­də, hə­lə Azər­bay­can müs­tə­qil ol­ma­dı­ğı bir dövr­də ya­ra­nıb.

1988-1990-cı il­lər­də biz Azər­bay­can di­as­po­ru ki­mi işi­mi­zi qu­ran­da, bi­zim nə təc­rü­bə­miz var­dı, nə də kim­dən­sə nü­mu­nə gö­tür­müş­dük. İlk di­as­por təş­ki­la­tı ki­mi bu gün öz sö­zü­mü­zü de­yi­rik, bir söz­lə, di­as­por təş­ki­lat­la­rı ara­sın­da bi­zim də im­za­mız var.

 

Dün­ya­nın müx­tə­lif öl­kə­lə­rin­də ya­şa­yan, fəa­liy­yət gös­tə­rən 50 mi­nə ya­xın üz­vü­müz var. Müs­tə­qil ic­ti­mai bir­li­yik və heç ki­mə ta­be de­yi­lik. 1989-cu il mar­tın 21-də ilk də­fə ola­raq "Azər­bay­can Ba­zar gü­nü Mil­li mək­tə­bi"ni tə­sis et­mi­şik. Hə­min mək­təb­də tə­lə­bə­lə­rə 5 dil­də - Azər­bay­can, türk, la­tış, rus və ərəb - təh­sil ve­rir­dik. Bu­nun­la ya­na­şı, mək­təb­də təh­sil alan­la­ra Qu­ra­ni-Kə­ri­mi öy­rə­dir­dik. Dün­ya­nın baş­qa heç bir öl­kə­sin­də, nə su­per­güc sa­yı­lan ABŞ-da, nə də qon­şu Ru­si­ya­da bu­na bən­zər şey yox idi.

 

1992-ci ilin yan­va­rın 8-də Lat­vi­ya Res­pub­li­ka­sı­nın Ali So­ve­ti (Par­la­men­ti), Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın müs­tə­qil­li­yi­ni ta­nı­dı. Bu qə­ra­rın qə­bu­lun­da "Lat­vi­ya-Azər­bay­can" kül­tür as­so­sia­si­ya­sı­nın xid­mət­lə­ri az ol­ma­yıb.

1992-ci ilin mar­tın 5-də Lat­vi­ya Res­pub­li­ka­sı­nın ən ba­xım­lı te­le­ka­nal­la­rı­nın bi­rin­də Çin­giz Mus­ta­fa­ye­vin 15 də­qi­qə­lik "Xo­ca­lı fa­ciə­si" fil­mi nü­ma­yiş et­di­ril­di. Dün­ya bu fil­min nü­ma­yi­şi­lə Xo­ca­lı soy­qı­rı­mı haq­qın­da mə­lu­mat­lan­dı­rıl­dı. Bu da bi­zim xid­mət­lə­ri­miz sa­yə­sin­də baş tut­muş­du.

 

- Təş­ki­la­tı­nı­zın di­gər di­as­por qu­rum­la­rı ilə əla­qə­lər han­sı sə­viy­yə­də­dir?

- Bu gün dün­ya­nın bü­tün öl­kə­lə­ri ilə əla­qə­lə­ri­miz var. Ən güc­lü əla­qə­lər Avs­tra­li­ya, Ye­ni Ze­lan­di­ya, Uk­ray­na, Da­ni­mar­ka ki­mi öl­kə­lər­də fəa­liy­yət gös­tə­rən Azər­bay­can di­as­por təş­ki­lat­la­rı ilə­dir. An­caq tə­əs­süf­lə bil­di­ri­rəm ki, bu gün öz­lə­ri­ni Azər­bay­can di­as­por təş­ki­la­tı ki­mi ta­nı­dan di­as­por rəh­bər­lə­ri­nin ək­sə­riy­yə­ti öz iş­lə­ri­ni kor­po­ra­tiv ma­raq­lar sə­viy­yə­sin­də gö­rür­lər.

 

- Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Di­as­por­la İş üz­rə Döv­lət Ko­mi­tə­si ilə işi­ni­zi ne­cə qu­rur­su­nuz?

- Açı­ğı, in­di­yə­dək Di­as­por Ko­mi­tə­si bi­zim­lə ma­raq­lan­ma­yıb. Bu sə­bəb­dən də heç bir əla­qə­miz yox­dur. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Pre­zi­den­ti İl­ham Əli­ye­vin sə­rən­ca­mı ilə Fu­ad Mu­ra­dov Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Di­as­por­la İş üz­rə Döv­lət Ko­mi­tə­si­nin səd­ri tə­yin olu­nub. Ye­ni sədr ye­ni si­ya­sət qu­rub və ina­nı­rıq ki, bu si­ya­sət­lə Azər­bay­can di­as­po­ru da­ha da güc­lə­nə­cək. "Lat­vi­ya-Azər­bay­can" kül­tür as­so­sia­si­ya­sı ola­raq Di­as­por Ko­mi­tə­si ilə hər bir əmək­daş­lı­ğa ha­zı­rıq.

Ye­ri gəl­miş­kən, baş­qa bir mə­sə­lə­yə də to­xun­maq is­tər­dim. Fəa­liy­yət­də ol­du­ğu­muz il­lər ər­zin­də bi­zə Azər­bay­can­dan heç dəs­tək ol­ma­yıb.

1990-cı ilin ok­tyabr-no­yabr ay­la­rın­da "Lat­vi­ya-Azər­bay­can" kül­tür as­so­sia­si­ya­sı "Ri­qa­da Ba­kı gün­lə­ri" ad­la­nan 10 gün­lük mə­də­niy­yət gün­lə­ri ke­çir­dik. O fes­ti­val­da Ba­kı­dan gə­lən qo­naq­la­rın sa­yı 180 nə­fər­dən çox idi. Mə­də­niy­yət gün­lə­ri çər­çi­və­sin­də mu­ğam üç­lü­yü, klas­sik mu­si­qi, caz-kon­sert, ka­me­ra mu­si­qi­si, müa­sir mu­si­qi kon­ser­ti ol­du, Azər­bay­can rəs­sam­la­rı­nın sər­gi­si, Azər­bay­can mil­li xö­rək­lə­ri fes­ti­va­lı ke­çir­dik.

 

- Bu gün xa­ric­dən Azər­bay­can ne­cə gö­rü­nür?

- Rəs­mi "Azər­bay­can" qə­ze­ti­nin nöm­rə­lə­ri­nin bi­rin­də bu sua­la mən be­lə ca­vab ver­miş­dim: "İna­nın ki, Azər­bay­can Lat­vi­ya­dan çox gö­zəl gö­rü­nür!"

La­kin lap gö­zə­li on­da olar­dı ki, xa­ric­də - Lat­vi­ya, Bal­tik­ya­nı öl­kə­lər, ABŞ, Avs­tra­li­ya, Ka­na­da, Av­ro­pa Bir­li­yin­də ya­şa­yan azər­bay­can­lı­lar, ki­min ki pas­por­tun­da do­ğul­du­ğu yer Azər­bay­can gös­tə­ri­lib, bun­la­rın ha­mı­sı­na öz Və­tən­lə­ri olan Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­na gə­lib-get­mək vi­za­sız ol­sun. Be­lə nü­mu­nə Ma­ca­rıs­tan­da və Ru­si­ya­da qa­nun for­ma­sın­da­dır. Və on­da Azər­bay­ca­nı­mız biz­dən öt­rü su­per-gö­zəl olar­dı. Və biz Azər­bay­ca­na 100% bağ­lı olar­dıq.

 

- Qa­ra­bağ hə­qi­qət­lə­ri­nin dün­ya ic­ti­ma­iy­yə­ti­nə çat­dı­rıl­ma­sı üçün di­as­por təş­ki­lat­la­rı nə et­mə­li­dir? Bu sa­hə­də atı­lan ad­dım­lar si­zi qa­ne edir­mi?

- Bu gün, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın dün­ya­nın hər gu­şə­sin­də sə­fir­li­yi var. Bu sə­fir­lik­lər son za­man­lar fəa­liy­yət­lə­ri­ni bir qə­dər də güc­lən­di­rib­lər. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı ma­liy­yə tə­rəf­dən çox güc­lü öl­kə­dir. Və xa­ric­də ya­şa­yan bü­tün azər­bay­can­lı­lar öz döğ­ma və­tən­lə­ri olan Azər­bay­ca­nı ürək­dən sev­mə­li­dir­lər. Azər­bay­can­lı­la­rın sa­yı dün­ya­da 78 mil­yo­nu çox­dan ke­çib. 78 mil­yon azər­bay­can­lı­nı təş­ki­lat­lan­dır­maq ol­sa, 78 mil­yon­luq or­du­nun qa­ba­ğın­da heç bir düş­mən da­ya­na bil­məz.

 

- Azər­bay­can­la bağ­lı han­sı iş­lə­ri gör­mə­yi plan­laş­dı­rır­sı­nız?

- Biz Azər­bay­ca­nı dün­ya­nın ən güc­lü döv­lət­lə­ri sı­ra­sın­da gör­mək is­tə­yi­rik. Hər bir öl­kə­ni­ni ta­nın­ma­sı onun tu­riz­mi ilə bağ­lı­dır. Bu gün Lat­vi­ya Res­pub­li­ka­sı­nın pay­tax­tı olan ba­la­ca Ri­qa şə­hə­ri­nə hər il 7 mil­yon­dan çox tu­rist gə­lir. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın pay­tax­tı olan Ba­kı şə­hə­ri­nə gə­lən tu­rist­lə­rin sa­yı isə bun­dan qat-qat az­dır. Lat­vi­ya azər­bay­can­lı­la­rı, "Lat­vi­ya-Azər­bay­can" kül­tür as­so­sia­si­ya­sı­nın üzv­lə­ri Ba­kı­mı­za tu­rist­lə­ri cəlb et­mə­yi tex­no­lo­gi­ya­sı­nı ya­rat­mı­şıq. Bu, Azər­bay­can­da gö­rün­mə­miş tex­no­lo­gi­ya­dır və "Know-how"dur.

 

Mu­rad MƏM­MƏD­Lİ

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə dəstəyi ilə çap olunur

 

  • SON XƏBƏR
  • TREND