Tək­lif ver­mə­yə nə var ki...

14.11.2018 19:46
396
Tək­lif ver­mə­yə nə var ki...

Bi­zim te­le­vi­zi­ya­lar­da elə ve­ri­liş­lər var ki, adam ba­xan­da əti tö­kü­lür. Efi­rə elə apa­rı­cı­lar çı­xır ki, hə­rə­kə­tiy­lə, da­nı­şı­ğıy­la ada­mı te­le­vi­zo­ru aç­ma­ğı­na peş­man edir. Elə MTRŞ də be­lə­lə­ri­nin əlin­dən ca­na do­yub. Odur ki, te­le-ra­dio­lar­la bağ­lı ha­zır­la­nan he­sa­bat­da cə­miy­yət­də qı­naq ob­yek­ti­nə çev­ri­lən, ic­ti­ma­iy­yə­tin na­ra­zı­ğı­na sə­bəb olan ve­ri­liş­lər, əha­li­ni qı­cıq­lan­dı­ran apa­rı­cı­la­rın ad­la­rı yer ala­caq...

 

Ra­dio və te­le­vi­zi­ya­lar­da­kı nöq­san­lar­la bağ­lı irad hər za­man olub. Elə MTRŞ də bu irad­la­rı hə­mi­şə bil­di­rir. Ki­mi bu irad­lar­dan nə­ti­cə çı­xa­rır, ki­mi­si yox. MTRŞ səd­ri Nu­şi­rə­van Mə­hər­rəm­li "mo­dern.az"a de­yib ki, bu mə­sə­lə hər kəs üçün ak­tu­al­dır. Və o, ya­xın vaxt­lar­da bu sa­hə­də mü­əy­yən də­yi­şik­lik­lər ola­ca­ğı­nı gü­man edir.


Te­le­vi­zi­ya, ra­dio apa­rı­cı­la­rın­dan da­nış­mış­kən, be­lə get­sə, tək­cə on­lar de­yil, ümu­miy­yət­lə, qə­zet, jur­nal re­dak­si­ya­la­rın­da, in­ter­net sayt­la­rın­da ça­lı­şan ya­ra­dı­cı əmək­daş­la­rın ha­mı­sı ədə­bi dil bi­lik­lə­ri üz­rə vax­ta­şı­rı at­tes­ta­si­ya­lar­dan ke­çi­ri­lə­cək­lər. Bu­nu isə AMEA-nın Dil­çi­lik İns­ti­tu­tu tək­lif edir. İns­ti­tut "Azər­bay­can di­li­nin saf­lı­ğı­nın qo­run­ma­sı və döv­lət di­lin­dən is­ti­fa­də­nin da­ha da yax­şı­laş­dı­rıl­ma­sı ilə bağ­lı Təd­bir­lər Pla­nı" ha­zır­la­yıb və bu­ra jur­na­list­lə­rin at­tes­ta­si­ya­dan ke­çi­ril­mə­si ilə bağ­lı da mad­də sa­lı­nıb. Tək­lif ke­çir­li ol­sa, DİM jur­na­list­lə­ri im­ta­ha­na çə­kə­cək. Di gəl, AMEA-nın bu tək­li­fi­nə mü­na­si­bət heç də bir­mə­na­lı de­yil. Mə­sə­lən, elə MTRŞ səd­ri Nu­şi­rə­van Mə­hər­rəm­li he­sab edir ki, tək­lif ver­mək asan­dır, am­ma onu hə­ya­ta ke­çir­mək o qə­dər də asan de­yil. Mə­hər­rəm­li de­yir ki, Azər­bay­can di­li­nin ədə­bi dil qay­da­la­rı or­ta və ali təh­sil ocaq­la­rın­da öy­rə­di­lir. "Ça­lış­maq la­zım­dır ki, təh­sil ocaq­la­rın­da Azər­bay­can di­li dərs­lə­ri da­ha cid­di şə­kil­də ke­çi­ril­sin. Am­ma at­tes­ta­si­ya­nın ke­çi­ril­mə­si o qə­dər də asan mə­sə­lə de­yil".


Me­dia eks­per­ti Zey­nal Məm­məd­li isə Mil­li Məc­lis­də də at­tes­ta­si­ya ke­çir­mə­yi tək­lif edir. O, tək­cə jur­na­list­lə­rin de­yil, elə de­pu­tat­la­rın bə­zi­lə­ri­nin də bə­zi nü­ans­la­rı səhv sal­dıq­la­rı­nı bil­di­rib: "De­pu­tat­la­rın söz­lü­yü, da­nı­şıq tər­zi, cüm­lə qu­ru­lu­şu... Ha­mı­sı yox­la­nıl­sın və at­tes­ta­si­ya­dan ke­çi­ril­sin. Ba­xır­san 100 ilin mil­lət və­ki­li­dir, aka­de­mik­dir, am­ma ya­şa­yış mi­ni­mu­mu ilə mi­ni­mum əmək haq­qı­nı qa­rış­dı­rır. Bu, da­ha bö­yük bə­la­dır, nə­in­ki apa­rı­cı­la­rın da­nı­şı­ğı".


Z.Məm­məd­li "ba­ku­post"a de­yib ki, at­tes­ta­si­ya mə­sə­lə­si­nin me­xa­nizm ol­ma­dan ger­çək­ləş­mə­si çə­tin ola­caq. Bi­rin­ci növ­bə­də mü­əy­yən­ləş­dir­mək la­zım­dır ki, bir TV nə is­tə­yir? Hə­də­fi nə­dir, han­sı ta­ma­şa­çı­ya üz tu­tur? "Bü­tün bun­lar apa­rı­cı­nın dav­ra­nı­şı­nı da, nit­qi­ni də mü­əy­yən­ləş­di­rən şərt­dir".


Bü­tün bu mə­sə­lə­lə­ri çöz­mək olar, mü­xa­niz­mi­ni də ha­zır­la­maq olar, am­ma tə­ki sə­mi­mi is­tək ol­sun, pe­şə­kar­lı­ğa qiy­mət ve­ril­sin, mə­sə­lə­nin kö­kün­də­ki ifa­də azad­lı­ğı­na say­ğı ol­sun...