Azər­bay­can di­as­po­ru ADR-in 100 il­li­yi ge­niş qeyd edib

17.10.2018 19:29
451
Azər­bay­can di­as­po­ru ADR-in 100 il­li­yi ge­niş qeyd edib

Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Di­as­por­la İş üz­rə Döv­lət Ko­mi­tə­si (Ko­mi­tə) 2018-ci ilin bi­rin­ci ya­rı­mil­li­yi ər­zin­də Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin 100 il­li­yi bağ­lı bir sı­ra la­yi­hə və təd­bir­lər re­al­laş­dı­rı­lıb.


2018-ci il­də Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin ya­ran­ma­sı­nın 100-cü il­dö­nü­mü­nün ta­mam ol­ma­sı və bu əla­mət­dar ha­di­sə­nin döv­lət sə­viy­yə­sin­də la­yi­qin­cə qeyd edil­mə­si məq­sə­di­lə Azər­bay­can Pre­zi­den­ti­nin "Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin 100 il­lik yu­bi­le­yi haq­qın­da" 2017-ci il 16 may ta­rix­li Sə­rən­ca­mı var. Hə­min Sə­rən­ca­ma əsa­sən, Azər­bay­can Na­zir­lər Ka­bi­ne­ti 16 yan­var 2018-ci il ta­rix­li Qə­ra­rı ilə "Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin 100 il­lik yu­bi­le­yi­nin ke­çi­ril­mə­si­nə da­ir Təd­bir­lər Pla­nı"nı təs­diq­lə­nib. Ko­mi­tə bil­di­rir ki, mü­va­fiq Sə­rə­ca­mın ic­ra­sı ilə əla­qə­dar "Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin 100 il­lik yu­bi­le­yi" ilə bağ­lı dün­ya­nın müx­tə­lif öl­kə­lə­rin­də - ABŞ, Ka­na­da, Al­ma­ni­ya Fe­de­ra­tiv Res­pub­li­ka­sı, Tür­ki­yə Res­pub­li­ka­sı, Nor­veç Kral­lı­ğı, Fran­sa Res­pub­li­ka­sı, Ni­der­land Kral­lı­ğı, Da­ni­mar­ka Kral­lı­ğı, Bel­çi­ka Kral­lı­ğı, Fin­lan­di­ya Res­pub­li­ka­sı, İs­veç Kral­lı­ğı, Lit­va Res­pub­li­ka­sı, İta­li­ya Res­pub­li­ka­sı, Es­to­ni­ya Res­pub­li­ka­sı, Lat­vi­ya Res­pub­li­ka­sı, Pol­şa Res­pub­li­ka­sı, Qa­za­xıs­tan Res­pub­li­ka­sı, Qır­ğız Res­pub­li­ka­sı, Öz­bə­kis­tan Res­pub­li­ka­sı, Çex Res­pub­li­ka­sı, Ma­ca­rıs­tan Res­pub­li­ka­sı, Ser­bi­ya Res­pub­li­ka­sı,Uk­ray­na müx­tə­lif for­mat­lı təd­bir­lər ke­çi­ri­lib.


Mar­tın 5-də Ru­si­ya İc­ti­mai Pa­la­ta­sın­da Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin 100 il­li­yi qeyd olu­nub. Azər­bay­can-Ru­si­ya Mə­də­niy­yət və Həm­rəy­lik Mər­kə­zi­nin təş­ki­lat­çı­lı­ğı ilə ke­çi­ri­lən "Azər­bay­can De­mok­ra­tik Res­pub­li­ka­sı­nın ta­ri­xi: 100 il­dən son­ra ba­xış 1918-2018" möv­zu­sun­da də­yir­mi ma­sa­da Ru­si­ya Döv­lət Du­ma­sı­nın, Azər­bay­ca­nın Ru­si­ya­da­kı Sə­fir­li­yi­nin nü­ma­yən­də­lə­ri, iki öl­kə­nin ta­nın­mış elm adam­la­rı, ta­rix­çi­lər, hü­quq­şü­nas­lar, cur­na­list­lər və di­as­por nü­ma­yən­də­lə­ri iş­ti­rak edib. Təd­bir­də Mər­kə­zin ic­ra­çı di­rek­to­ru Meh­man Şü­kü­rov, Azər­bay­ca­nın Ru­si­ya­da­kı Sə­fir­li­yi­nin hu­ma­ni­tar mə­sə­lə­lər üz­rə mü­şa­vi­ri Vü­qar İma­mə­li­yev, Ru­si­ya-Azər­bay­can Par­la­ment­lə­ra­ra­sı Dost­luq qru­pu­nun həm­səd­ri Dmit­ri Sa­vel­yev, keç­miş dip­lo­mat, pub­li­sist, cüm­hu­riy­yət ta­ri­xi­nin araş­dır­ma­çı­la­rın­dan bi­ri olan Ra­miz Ab­du­ta­lı­bov və di­gər şəxs­lər Azər­bay­can De­mok­ra­tik Res­pub­li­ka­sı­nın ya­ran­ma­sın­da iş­ti­rak edən şəxs­lə­rin hər bi­ri­nin xa­ti­rə­si­nin Azər­bay­can xal­qı üçün əziz ol­du­ğu­nu bil­di­rib­lər.


2018-ci ilin 4 may ta­ri­xin­də ABŞ-ın ta­nın­mış tu­rizm mər­kəz­lə­rin­dən bi­ri olan Ma­ya­mi-Deyd dai­rə­si­nin me­ri Kar­los Xi­me­nes Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin 100 il­li­yi ilə əla­qə­dar rəs­mi bə­yan­na­mə im­za­la­yıb. Bə­yan­na­mə­də bil­di­ri­lib ki, dün­ya azər­bay­can­lı­la­rı son 100 il ər­zin­də 28 may ta­ri­xi­ni Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı Gü­nü ki­mi qeyd edir. Flo­ri­da şta­tı­nın Azər­bay­can-Ame­ri­ka Mə­də­niy­yət As­so­sia­si­ya­sı­nın 2006-cı il ok­tyab­rın 26-da tə­sis olun­ma­sı bu ənə­nə­lə­ri ya­şat­maq və da­vam et­mək məq­sə­di­ni gü­dür. Sə­nəd­də 1918-ci il ma­yın 28-də mü­səl­man Şər­qin­də ilk dün­yə­vi par­la­ment­li res­pub­li­ka olan Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin qu­rul­ma­sı və dün­ya­nın di­gər de­mok­ra­tik döv­lət­lə­ri, o cüm­lə­dən ABŞ tə­rə­fin­dən ta­nın­ma­sı qeyd olu­nub. Bə­yan­na­mə­də bil­di­ri­lib ki, Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti ir­qi, cin­si, et­nik və ya di­ni 4 mən­su­biy­yə­tin­dən ası­lı ol­ma­ya­raq bü­tün və­tən­daş­la­ra bə­ra­bər seç­ki hü­qu­qu­nu ta­nı­maq­la ilk də­fə ola­raq qa­dın­la­ra seç­ki hü­qu­qu­nun ve­ril­mə­si­ni tə­min edən öl­kə­lər­dən bi­ri­dir. ABŞ-Azər­bay­can əla­qə­lə­ri­nin möh­kəm­lən­mə­si­ni al­qış­la­yan Ma­ya­mi-Deyd dai­rə­si­nin me­ri bə­yan­na­mə­də 2018-ci il 28 may ta­ri­xi­ni Ma­ya­mi-Deyd dai­rə­sin­də Azər­bay­can Mil­li Gü­nü elan edir və bü­tün dai­rə sa­kin­lə­ri­ni Azər­bay­can xal­qı­nın çox­say­lı töh­fə­lə­ri­ni qeyd et­mə­yə ça­ğı­rıb.


Ma­yın 15-də İs­tan­bul­da Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti 100 il­li­yi ilə əla­qə­dar Di­as­por­la İş üz­rə Döv­lət Ko­mi­tə­si və İs­tan­bul Mal­te­pe Bə­lə­diy­yə­si­nin təş­ki­lat­çı­lı­ğı ilə "Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti 100-cü il Par­kı"nın açı­lı­şı olub. Mə­ra­sim­də Azər­bay­can və Tür­ki­yə­nin rəs­mi şəxs­lə­ri, Azər­bay­can par­la­men­ti­nin de­pu­tat­la­rı Ni­za­mi Cə­fə­rov, Adil Əli­yev, Mu­sa Qa­sım­lı, dip­lo­mat­lar, zi­ya­lı­lar, yer­li ic­ti­ma­iy­yə­tin nü­ma­yən­də­lə­ri, İs­tan­bul­da­kı soy­daş­la­rı­mız və me­dia təm­sil­çi­lə­ri iş­ti­rak edib­lər. Açı­lış mə­ra­si­min­də Mal­tə­pə Bə­lə­diy­yə­si­nin səd­ri Ali Kı­lıç, Azər­bay­ca­nın An­ka­ra­da­kı sə­fi­ri Xə­zər İb­ra­him və Di­as­por­la İş üz­rə Döv­lət Ko­mi­tə­si səd­ri­nin bi­rin­ci müa­vi­ni Va­leh Ha­cı­yev çı­xış edib. Qeyd edək, ümu­mi sa­hə­si 36 min m2-dən çox olan par­kın bö­yük his­sə­si­ni ya­şıl­lıq zo­na­sı təş­kil edir. Park­da bü­tün yaş qrup­la­rı­nın is­ti­ra­hət üçün hər cür şə­ra­it ya­ra­dı­lıb. Par­kın açı­lı­şın­dan son­ra Tür­ki­yə­də­ki azər­bay­can­lı rəs­sam­la­rın sər­gi­si və hə­min əsər­lər­dən iba­rət ka­ta­lo­qun təq­di­ma­tı ke­çi­ri­lib. Sər­gi­də Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Pre­zi­den­ti İl­ham Əli­ye­vin 28 de­kabr 2017-ci il ta­rix­li Sə­rən­ca­mı ilə Dün­ya Azər­bay­can­lı­la­rı­nın Həm­rəy­lik Gü­nü mü­na­si­bə­ti­lə, Azər­bay­can di­as­po­ru­nun in­ki­şa­fın­da­kı xid­mət­lə­ri­nə, mə­də­niy­yət və in­cə­sə­nət sa­hə­sin­də­ki nai­liy­yət­lə­ri­nə gö­rə Azər­bay­ca­nın Əmək­dar Rəs­sa­mı fəx­ri adı­na la­yiq gö­rü­lən Rə­him Məm­mə­do­va və Azər­bay­ca­nın Əmək­dar Ar­tis­ti adı­na la­yiq gö­rü­lən Tu­ran Ma­naf­za­də­yə döv­lət mü­ka­fat­la­rı təq­dim edi­lib.

Qeyd edək ki, sər­gi on gün da­vam edib.


Tür­kan Say­lan Mə­də­niy­yət Mər­kə­zin­də isə Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin 100-sü il­dö­nü­mü­nə və Ümum­mil­li li­der Hey­dər Əli­ye­vin ana­dan ol­ma­sı­nın 95 il­lik yu­bi­le­yi­nə həsr edi­lən konf­rans­da pro­fes­sor Ay­gün Ət­tar və Mil­li Məc­li­sin de­pu­ta­tı Mu­sa Qa­sım­lı­nın çı­xış­la­rı din­lə­ni­lib. Təd­bir çər­çi­və­sin­də AXC qu­ru­cu­la­rı­nın hə­yat­da olan va­ris­lə­ri - Ə.Hü­seyn­za­də­nin qı­zı Fey­za­vər Tu­ran Alp­sar, Ca­vad xa­nın nə­ti­cə­si Ley­la Key­ku­run, Hü­seyn­qu­lu xa­nın nə­və­si Kə­rim Meh­met­za­də, Ə.Top­çu­ba­şo­vun nə­və­si Gül­na­rə Kür­də­mir, pro­fes­sor Əh­məd Cə­fə­roğ­lu­nun qı­zı, Sa­ban­cı mu­ze­yi­nin di­rek­to­ru Na­zan Öl­çer, AXC-nin da­xi­li iş­lər na­zi­ri Mus­ta­fa Və­ki­loğ­lu­nun qo­hu­mu İb­ra­him Yıl­dı­rım, İrə­van xa­nın nə­və­si Tur­han Tu­qut və baş­qa­la­rı Di­as­por­la İş üz­rə Döv­lət Ko­mi­tə­si­nin Fəx­ri Fər­ma­nı ilə təl­tif edi­lib­lər.

Ma­yın 24-də Əs­ki­şə­hər Azər­bay­can­lı­lar Dər­nə­yi Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin 100 il­li­yi mü­na­si­bə­ti­lə fut­bol tur­ni­ri təş­kil edib. Tüm Sa­na­yi­ci İşa­dam­la­rı Der­ne­ği­nin dəs­tə­yi ilə baş tu­tan tur­nir­də Əs­ki­şə­hər Uni­ver­si­te­tin­də təh­sil alan xa­ri­ci tə­lə­bə­lər qa­tı­lıb. İd­man ya­rı­şı­na 8 ko­man­da qo­şu­lub. Azər­bay­can, Tür­ki­yə, Qa­za­xıs­tan,Türk­mə­nis­tan, Qır­ğı­zıs­tan, Axıs­qa türk­lə­ri, İraq türk­mən­lə­ri, Əf­qa­nıs­tan ko­man­da­la­rı­nın ya­rı­şın­da Türk­mə­nis­tan ko­man­da­sı çem­pi­on olub. Əs­ki­şə­hər Azər­bay­can­lı­lar Dər­nə­yi­nin rəh­bə­ri Ca­vid Ay­dın "100 İL" ku­bo­ku­nu ko­man­da­ya təq­dim edib.


Ma­yın 26-da Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin qu­rul­ma­sı­nın 100-cü il­dö­nü­mü təd­bir­lə­ri çər­çi­və­sin­də Əs­ki­şə­hər­də­ki Ana­do­lu Uni­ver­si­te­tin­də "100-cü ilin­də Azər­bay­can Cüm­hu­riy­yə­ti" ad­lı bey­nəl­xalq konq­res işə baş­la­yıb. Konq­res Əs­ki­şə­hər Azər­bay­can­lı­lar Dər­nə­yi və Ana­do­lu Uni­ver­si­te­ti Türk Dün­ya­sı Tət­biq və Araş­dır­ma 5 Mər­kə­zi­nin (TÜ­DAM) təş­ki­lat­çı­lı­ğı, Azər­bay­can İn­san Ka­pi­ta­lı İn­ki­şa­fı Mər­kə­zi­nin (IN­DEX) və Türk Əmək­daş­lıq və İn­ki­şaf Agent­li­yi­nin (Tİ­KA) dəs­tə­yi ilə re­al­la­şıb.


Ma­yın 26-da Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin qu­rul­ma­sı­nın 100-cü il­dö­nü­mü

təd­bir­lə­ri çər­çi­və­sin­də Əs­ki­şə­hər­də­ki Ana­do­lu Uni­ver­si­te­tin­də "100-cü ilin­də Azər­bay­can Cüm­hu­riy­yə­ti" ad­lı bey­nəl­xalq konq­res ke­çi­ri­lib. Konq­res Əs­ki­şə­hər Azər­bay­can­lı­lar Dər­nə­yi və Ana­do­lu Uni­ver­si­te­ti Türk Dün­ya­sı Tət­biq və Araş­dır­ma Mər­kə­zi­nin (TÜ­DAM) təş­ki­lat­çı­lı­ğı, Azər­bay­can İn­san Ka­pi­ta­lı İn­ki­şa­fı Mər­kə­zi­nin (IN­DEX) və Türk Əmək­daş­lıq və İn­ki­şaf Agent­li­yi­nin (Tİ­KA) dəs­tə­yi ilə re­al­la­şıb. Təd­bir­də Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin qu­rul­ma­sın­dan bəhs edən, həm­çi­nin Tür­ki­yə­də təh­sil alan türk dün­ya­sı gənc­lə­ri­nin Cüm­hu­riy­yə­ti­mi­zin 100-cü il­dö­nü­mü mü­na­si­bə­ti­lə təb­rik­lə­rin­dən iba­rət vi­deo­çarx­lar nü­ma­yiş olu­nub. Əs­ki­şə­hər Azər­bay­can­lı­lar Dər­nə­yi­nin Nə­za­rət Ko­mi­tə­si­nin rəh­bə­ri Rza Məm­mə­dov 100 il­lik ta­ri­xin iq­ti­sa­di, so­si­al, si­ya­si və mə­də­ni ba­xım­dan mü­za­ki­rə olu­na­ca­ğı bey­nəl­xalq konq­re­si ba­rə­də mə­lu­mat ve­rib. Konq­re­sə mü­ra­ci­ət­lə­rin se­çil­mə­si­nin iki mər­hə­lə­də apa­rıl­dı­ğı­nı, ilk mər­hə­lə­də 13 öl­kə­dən 542 mü­ra­ci­ət alın­dı­ğı­nı qeyd edib. Açı­lış­dan son­ra konq­res işi­ni pa­nel­lər­lə da­vam edib. İki gün­lük konq­res­də "1918-dən 1920-yə Azər­bay­can", "Tu­rizm", "Ta­ri­xi şəx­siy­yət­lər", "Mə­də­niy­yət və si­ya­sət", "Cə­miy­yət və mə­də­niy­yət", "Təh­sil", "Ta­rix və ədə­biy­yat", "Fəl­sə­fə", "Dil və ədə­biy­yat", "Türk­lük", "Si­ya­sət və ida­rə­çi­lik", "Mət­bu­at", "İq­ti­sa­diy­yat" və "Ta­rix və mə­də­niy­yət" pa­nel­lə­rin­də ümu­mi­lik­də 60 çı­xış din­lə­ni­lib.

İyu­nun 8-də Av­ro­pa Azər­bay­can­lı­la­rı Konq­re­si­nin (AAK) təm­sil­çi­lə­ri Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin 100 il­li­yi ilə əla­qə­dar Av­ro­pa öl­kə­lə­rin­də təş­kil edi­lən təd­bir­lər çər­çi­və­sin­də Av­ro­pa Par­la­men­ti­nin üzv­lə­ri ilə gö­rü­şüb. İlk gö­rüş Av­ro­pa Par­la­men­ti­nin Bol­qa­rıs­tan­dan olan mil­lət və­ki­li İl­han Kü­çük­lə ke­çi­ri­lib. Mil­lət və­ki­li bil­di­rib ki, Par­la­ment üzv­lə­ri ilə gö­rüş bö­yük əhə­miy­yət da­şı­yır və hər bir döv­lə­tin di­as­por təş­ki­lat­la­rı Av­ro­pa Par­la­men­ti ilə sıx əla­qə­də ol­ma­lı, öl­kə­lə­ri haq­qın­da çı­xa­rı­lan qə­rəz­li, haq­sız qə­rar­la­ra gö­rə he­sa­bat tə­ləb et­mə­li­dir­lər. İ.Kü­çük Azər­bay­ca­nın Brüs­sel­də­ki Sə­fir­li­yi ilə sıx əmək­daş­lıq et­di­yi­ni və Azər­bay­can ilə əla­qə­lə­rin ge­niş­lən­di­ril­mə­si­nə ça­lış­dı­ğı­nı vur­ğu­la­yıb. Növ­bə­ti gö­rüş Av­ro­pa Par­la­men­ti­nin Lat­vi­ya­dan olan üz­vü İve­ta Qri­qu­le ilə ke­çi­ril­miş və hər iki de­pu­tat­la Av­ro­pa­da­kı Bey­nəl­xalq təş­ki­lat­lar­la əmək­daş­lıq im­kan­la­rı mü­za­ki­rə olu­nub. Son­da Par­la­ment üzv­lə­ri­nə in­gi­lis di­li­nə tər­cü­mə olu­nan "Əli və Ni­no" ad­lı ki­tab hə­diy­yə edi­lib. AAK-ın pre­zi­den­ti və ida­rə he­yə­ti­nin üzv­lə­ri Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Bel­çi­ka Kral­lı­ğı və Lük­sem­burq Bö­yük Her­soq­lu­ğun­da föv­qə­la­də və sə­la­hiy­yət­li sə­fi­ri, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Av­ro­pa İt­ti­fa­qı ya­nın­da nü­ma­yən­də­li­yi­nin rəh­bə­ri Fu­ad İs­gən­də­ro­vun də­və­ti ilə ADR-ın 100 il­li­yi mü­na­si­bə­ti ilə əla­qə­dar təş­kil edi­lən rəs­mi qə­bul­da iş­ti­rak edib­lər.

 

Va­sif CƏ­FƏ­ROV

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə dəstəyi ilə çap olunur

  • SON XƏBƏR
  • TREND