Bir­li­yə yol bir­lik­dən ke­çir

26.12.2018 16:43
920
Bir­li­yə yol bir­lik­dən ke­çir

De­yə­sən, mü­xa­li­fət nə­sə xə­bər eşi­dib. Be­lə ol­ma­say­dı, ilin-gü­nün bu vax­tın­da nə bir­lik, nə zir­və top­lan­tı­sı baz­lı­ğıy­dı?!


Mü­xa­li­fət ye­nə bir­ləş­mək eş­qi­nə dü­şüb. Val­lah, dü­şər­gə­də­ki­lər o qə­dər bir­lik­dən da­nı­şıb­lar ki, bir­lik sö­zü eşi­dən­də ada­mın qı­dı­ğı gə­lir. Öz­lə­ri də bi­lə-bi­lə ki, alın­mır, baş tut­mur, bu­nun­la be­lə ərin­mir­lər, saq­qal tər­pə­dib ye­nə bu söh­bə­ti sa­lır­lar. Elə iki gün əv­vəl KXCP qə­rar­ga­hın­da "zir­və top­lan­tı­sı" ad­lı təd­bir­də də dü­şər­gə­nin bir­li­yi mə­sə­lə­si mü­za­ki­rə olu­nub.


Öz­lə­ri­ni iri­dən də iri sa­yan Mü­sa­vat­la AXCP adə­ti üz­rə "zir­və top­lan­tı­sı"na qa­tıl­ma­yıb. Qa­tı­lan­lar da mü­xa­li­fə­tin bun­dan son­ra at­ma­lı ol­du­ğu ad­dım­lar­dan da­nı­şıb­lar. Ha­mı­sı da çı­xış yol­la­rın­dan bi­ri ki­mi bü­tün mü­xa­lif qüv­və­lə­rin bir­ləş­mə­si­ni, ye­ni bir­lik for­ma­tı ilə çı­xış et­mə­si­ni is­tə­yib.

Bir­cə AXP səd­ri Pə­nah Hü­seyn­dən sa­va­yı. Elə bil­mə­yin ki, Pə­nah bəy dü­şər­gə­nin bir­li­yi­ni is­tə­mir, bu­na qar­şı çı­xır. Yox, sa­də­cə, AXP səd­ri çı­xış yo­lu­nun bu də­fə də bir­lik ya­rat­maq ol­du­ğu­nu dü­şün­mür. Ni­yə? Ni­yə­si­ni bilm­sə­yə nə var ki?


De­yib ki, əv­vəl­lər də mü­xa­li­fə­tin bir­lik­lə­ri olub, di gəl nə­ti­cə­siz qa­lıb: "Məhz be­lə bir şə­ra­it­də də cə­miy­yət il­lər­dən bə­ri ol­du­ğu ki­mi mü­xa­li­fə­tin bir­li­yi­ni tə­ləb et­mək­də­dir və bü­tün son dövr­də­ki uğur­suz­luq­la­rın əsas sə­bə­bi­ni bu bir­li­yin ol­ma­ma­sın­da, uğu­run şər­ti­ni isə be­lə bir bir­li­yin ya­ran­ma­sın­da gö­rür. İc­ti­mai qav­ra­yış be­lə for­ma­la­şıb ki, kim bu bir­li­yə qar­şı­dır­sa və ya bu bir­li­yə get­mir­sə düş­mən, kim bu ça­ğı­rış­la­rı edir­sə, xalq tə­rəf­da­rı­dır".


Bəs yax­şı, Pə­nah bəy nə tək­lif edir? "Si­ya­si mü­xa­li­fə­tin bir­li­yi­ni, da­ha doğ­ru­su, konk­ret, ide­ya, hə­dəf, hə­rə­kət­lər­də əmək­daş­lı­ğı­nı fay­da­lı he­sab edi­rəm. La­kin və­ziy­yət­dən çı­xı­şın mü­xa­li­fət bir­li­yin­dən keç­mə­si­ni dü­şün­mü­rəm. Biz son 25 il­də də­fə­lər­lə in­di ar­zu olu­nan ge­niş tər­kib­li bir­lik­lər ya­rat­mı­şıq, təş­ki­lat­lar­da bir­ləş­mi­şik. La­kin bu bir­lik­lər, təş­ki­lat­lar həl­le­di­ci nə­ti­cə­lər üçün ye­tər­li ol­ma­yıb və bu də­fə baş­qa cür ola­ca­ğı­nı gü­man et­mək üçün ki­fa­yət qə­dər inan­dı­rı­cı də­lil­lər yox­dur".


AXP səd­ri he­sab edir ki, mü­xa­li­fə­tin əsas his­sə­si bu gün si­ya­si mü­xa­li­fət­dən, si­ya­si par­ti­ya­lar­dan kə­nar­da­dır ("mu­sa­vat.com"). Və əsas və­zi­fə si­ya­si mü­xa­li­fə­tin bir­li­yi­nə na­il ol­maq yox, si­ya­si par­ti­ya­lar­dan kə­nar mü­xa­li­fə­ti bü­töv­lük­də si­ya­si mü­xa­li­fət­lə və ya onun bir his­sə­si ilə bir­ləş­dir­mək­dir.


"Day de­nən pa­ra­şüt ver­mək is­tə­mi­rəm" anek­to­du­nu bi­lir­si­niz yə­qin. Bu da ona bən­zə­yir: Day de­yin ki, bir­lik-fi­lan ol­ma­ya­caq...