Öz hə­kim­lə­ri­mi­zə şü­kür

07.12.2018 19:51
447
Öz hə­kim­lə­ri­mi­zə şü­kür

Biz­lər öz hə­kim­lə­ri­mi­zi bə­yən­mi­rik. Nə­di-nə­di, hə­kim­lər rüş­vət alır­lar, ada­mın xəs­tə aya­ğı­nın ye­ri­nə sa­la­mat aya­ğı­nı kə­sir­lər və s. və i. Am­ma nə olur ol­sun, öz hə­kim­lə­ri­miz­dən yox­dur...


Biz­də sə­hiy­yə­nin sə­viy­yə­si göz qa­ba­ğın­da­dır. Hə­kim­lə­rin rüş­vət­lə (tə­bii ki, ha­mı­sı­na şa­mil edil­mir) iş­lə­di­yi­ni də ha­mı­mız bi­li­rik. De­yən­də də bir ca­vab­la­rı olur: Ma­aş az­dır. Ma­aş az­dır, bəs in­sa­niy­yət, iç­di­yi­niz Hip­pok­rat an­dı har­da qal­dı?


Elə bi­lir­si­niz, pu­lu ol­ma­dı­ğı­na gö­rə xəs­tə­ni müa­li­cə nə­di, müa­yi­nə be­lə et­mə­yən hə­kim­lər tək­cə biz­də­dir? Yox, yan­lış fi­kir­də­si­niz. Mə­sə­lən, Çin­də baş ve­rən bir ha­di­sə­dən da­nı­şa­cam, siz də bi­lə­cək­si­niz ki, dün­ya­nın hər yer­də be­lə hə­kim­lər var. Və is­tər-is­tə­məz, özü­mü­zün­kü­lə­rin də­də­lə­ri­nə rəh­mət oxu­ya­caq­sı­nız.


Çin­də cər­rah xəs­tə­ni əmə­liy­ya­tın or­ta­sın­da pul ödə­mə­yə məc­bur edib. Əks hal­da pul ve­ri­lə­nə­dək pro­se­du­ru da­vam et­dir­mək­dən im­ti­na edib ("medp­ress.az"). Ha­di­sə Qan­su əya­lə­ti­nin Lanç­jou şə­hə­rin­də olub. Be­lə ki, Yun­nan əya­lə­tin­dən Yo so­yad­lı pa­si­yent ok­tyab­rın 25-də hə­ki­mə mü­ra­ci­ət edib və məs­lə­hə­tə gö­rə ona 538 yu­an ödə­yib. Hə­kim Yo­nu əmə­liy­ya­ta gön­də­rib, la­kin pro­se­du­run or­ta­sın­da on­dan 15,3 min yu­an ödə­mə­si tə­ləb olu­nub.


Cər­rah Yo­ya de­yib ki, onun lim­fa dü­yün­lə­ri qız­dır­ma­lı­dır, kor­lan­mış əsəb­lə­ri müa­li­cə tə­ləb edir və əgər bu­nu et­mə­sə, gə­lə­cək­də prob­lem­lər­lə üz­lə­şə­cək. Can şi­rin şey­dir, Yo da qor­xu­ya dü­şüb, üs­tə­lik də anes­te­zi­ya­ya gö­rə yu­xu­lu du­rum­da ol­du­ğun­dan özün­də mü­ba­hi­sə et­mə­yə güc tap­ma­yıb. Nə­sə, hə­kim xəs­tə­nin ya­ra­la­rı­nı sa­rı­yıb və bir mər­tə­bə aşa­ğı­da yer­lə­şən kas­sa­ya pul ödə­mə­yə gön­də­rib. Əlac­sız qa­lan Yo hə­kim­lə­rin de­di­yi­ni edib.


Əmə­liy­yat baş tu­tub, xəs­tə aya­ğa qal­xıb. İn­di də Yo hə­kim­lər­dən Lanç­jou hö­ku­mə­ti­nə şi­ka­yət­çi­dir. De­mə, o, di­gər hə­kim­lər­dən məs­lə­hət ala­raq öy­rə­nib ki, bəs əmə­liy­ya­tı or­ta he­sab­la 1500 yu­an tu­tur. Xəs­tə­xa­na rəh­bər­li­yi Yo­ya 41450 yu­an kom­pen­sa­si­ya ödə­mə­yə ra­zı­la­şıb.


Ümu­miy­yət­lə, de­yi­lən­lə­rə gö­rə, Çi­nin tibb sa­hə­sin­də fı­rıl­daq­çı­lıq ge­niş ya­yı­lıb. Bun­dan əla­və, özəl tibb sa­hə­si­nə de­mək olar, nə­za­rət-fi­lan da yox­dur. Elə bu sə­bəb­dən də pa­si­yent­lər tez-tez pro­se­du­ra gö­rə da­ha çox pul ödə­mə­li olur­lar.


Alın, bu da si­zə Çin sə­hiy­yə­si, Çin hə­kim­lə­ri. Ada­mı əmə­liy­ya­tı ya­rım­çıq sax­la­ya­raq, pul ödə­mə­yə gön­də­rir­lər. Biz­də hə­kim­lər xəs­tə aya­ğın ye­ri­nə sa­la­mat aya­ğı kəs­sə­lər də, göz­lə­ri xəs­tə­nin əlin­də qal­sa da, be­lə hal­lar ol­mur. Ya şər­ti şum­da kə­sib pul­la­rı­nı əv­vəl­cə­dən alır­lar, ya da əmə­liy­yat­dan son­ra hə­ki­mi müt­ləq gör­mə­li olur­san.


Be­lə­də ye­nə də özü­zün­kü­lə­rə şü­kür...