Qa­nun­suz "par­kov­şik­lər"

05.12.2018 20:12
749
Qa­nun­suz "par­kov­şik­lər"

Baş­qa mə­sə­lə­lə­ri tez­lik­lə həll edən BNA park­lan­ma yer­lə­ri­nə ni­yə ən­cam çək­mir, bəl­li de­yil. Nə vaxt so­ru­şur­san, "iş ge­dir" de­yir­lər. Am­ma or­ta­lıq­da bir nə­ti­cə yox­dur...


Pay­taxt­da­kı park­lan­ma yer­lə­rin­də qu­raş­dı­rıl­mış apa­rat­lar ta­ri­xə qo­vu­şub. İn­di on­la­rın iş­lə­ri­ni xü­su­si for­ma­lı şəxs­lər gö­rür­lər. Han­sı ki, han­sı qu­ru­mun iş­çi­lə­ri ol­du­ğu da bəl­li de­yil.


Park­la­ma xid­mə­ti­nə və da­yan­ma-dur­ma ilə bağ­lı qay­da po­zun­tu­la­rı­na nə­za­rət BNA-ya ve­ri­lən­dən bu ya­na bu sa­hə­də əməl­li­cə ba­şı­po­zuq­luq hökm sü­rür. Xa­ta ola, ma­şı­nı sax­la­yıb əli­ni ci­bi­nə sal­ma­ya­san, or­da da­ya­nan­lar sə­nə bir hə­də-qor­xu gə­lər­lər ki, gəl gö­rə­sən. Bəl­kə də heç iş­lə­mə­yən apa­ra­tı əl­lə­rin­də tu­ta­raq, sə­ni po­lis­lə hə­də­lə­yir­lər. Eks­pert­lər de­yir­lər ki, park­la­ma yer­lə­ri ilə bağ­lı mə­sə­lə tam ola­raq öz həl­li­ni tap­ma­yın­ca, bu prob­lem də ol­du­ğu ki­mi qa­la­caq.


BNA isə ar­tıq da­yan­ma və dur­ma qay­da­la­rı­nı po­zan sü­rü­cü­lə­rə qar­şı in­zi­ba­ti tən­beh təd­bir­lə­ri gör­mə­yə baş­la­yıb. Agent­li­yin mət­bu­at xid­mə­ti­nin rəh­bə­ri Ma­is Ağa­ye­vin "Sput­nik Azər­bay­can"a de­di­yin­dən be­lə an­la­şı­lır. "Xü­su­si proq­ram tə­mi­na­tı olan plan­şet­lər va­si­tə­si­lə əmək­daş­la­rı­mız gün ər­zin­də pay­tax­tın müx­tə­lif əra­zi­lə­rin­də, xü­su­sən də hə­rə­kə­tin xao­tik ol­du­ğu yer­lər­də bu tə­bir­lə­ri hə­ya­ta ke­çi­rir­lər. Əsas diq­qət nəq­liy­yat va­si­tə­si­nin ikin­ci və ya üçün­cü cər­gə­də, pi­ya­da sə­ki­si­nin üzə­rin­də və ya av­to­bus da­ya­na­ca­ğı mən­tə­qə­sin­də park edil­mə­si­nə ve­ri­lir. İlk növ­bə­də bu cür xə­ta­la­ra yol ve­rən sü­rü­cü­lə­rə qar­şı in­zi­ba­ti tən­beh təd­bi­ri gö­rü­lür".


Bəs şə­hə­rin müx­tə­lif kü­çə­lə­rin­də park­la­ma yer­lə­rin­də­ki "par­kov­şik"lə­rin BNA-ya ai­diy­ya­tı var­mı?

De­mə, sü­rü­cü­lər­dən qa­nun­suz pul tə­ləb edən, haqq ödə­nil­mə­di­yi təq­dir­də cə­ri­mə­lə­nə­cək­lə­ri ilə təh­did edən şəxs­lər BNA-nın əmək­daş­la­rı de­yil­miş­lər.


Ümu­miy­yət­lə, on­la­rın kim­li­yi, han­sı qu­ru­mu təm­sil et­di­yi də ay­dın de­yil. Hü­quq­şü­nas Ər­şad Hü­sey­nov park­la­ma yer­lə­ri­nin ay­dın hü­qu­qi sta­tu­su­nun ol­ma­dı­ğı­nı de­yə­rək, bil­di­rir ki, on­la­rın si­ya­hı­sı, təş­ki­li ba­rə­də sə­la­hiy­yət­li qu­ru­mun qə­ra­rı, tu­tu­mu da bəl­li de­yil.


Hər gün yı­ğı­lan o pul­lar kim(­lər­)in ci­bi­nə ge­dir bəs? Çox ma­raq­lı­dır ki, baş­qa iş­lə­ri tez yo­lu­na qo­yan BNA bu mə­sə­lə­yə ən­cam çək­mir. Bax­ma­ya­raq ki, park­la­ma yer­lə­ri­nin Ba­kı Nəq­liy­yat Agent­li­yi­nə təh­vil ve­ril­mə­si müd­də­ti bir ne­çə ay əv­vəl bi­tib, am­ma hə­lə də baş ver­mə­yib. Kə­sə­si, ha­mı göz­lə­yir ki, tə­ci­li ola­raq bu iş ye­kun­laş­dı­rıl­ma­lı, qa­nun­ve­ri­ci­li­yə uy­ğun ödə­niş qiy­mət­lə­ri və şərt­lə­ri də rəs­mən təs­diq­lən­mək­lə, nor­mal park­la­ma tə­sər­rü­fa­tı ya­ra­dıl­ma­lı­dır. Bu qə­dər bə­sit.