Ame­ri­ka azər­bay­can­lı­la­rı fə­al­la­şır

16.11.2018 19:27
1070
Ame­ri­ka azər­bay­can­lı­la­rı fə­al­la­şır

Xə­bər ve­ril­di­yi ki­mi, Di­as­por­la İş üz­rə Döv­lət Ko­mi­tə­si­nin nü­ma­yən­də he­yə­ti ABŞ-da sə­fər­də­dir. Nü­ma­yən­də he­yə­ti sə­fər çər­çi­və­sin­də bir sı­ra gö­rüş­lər ke­çi­rib.


Döv­lət Ko­mi­tə­si­nin mət­bu­at xid­mə­tin­dən ve­ri­lən mə­lu­ma­ta gö­rə, nü­ma­yən­də he­yə­ti­nin Los-An­ce­le­sə sə­fə­ri çər­çi­və­sin­də Mek­si­ka­nın Los-An­ce­les­də­ki Baş kon­su­lu Car­los Eu­ge­nio Gar­cia de Al­ba Ze­pe­da ilə gö­rüş ke­çi­ri­lib. Gö­rüş­də Azər­bay­can döv­lə­ti­nin di­as­por si­ya­sə­ti, Döv­lət Ko­mi­tə­si­nin fəa­liy­yə­ti, Azər­bay­can Di­as­po­ru­na Dəs­tək Fon­du haq­qın­da mə­lu­mat ve­ri­lib. Ey­ni za­man­da, ABŞ-da­kı Mek­si­ka di­as­po­ru­nun ta­ri­xi, in­ki­şaf pro­se­si, prob­lem­lə­ri mü­za­ki­rə olu­nub, bu öl­kə­də­ki Azər­bay­can və Mek­si­ka di­as­po­ru­nun bir­gə fəa­liy­yə­ti ilə bağ­lı fi­kir mü­ba­di­lə­si apa­rı­lıb.


Nü­ma­yən­də he­yə­ti­nin növ­bə­ti gö­rü­şü San Die­qo-Ba­kı Dost­luq As­so­sia­si­ya­sı­nın ic­ra­çı di­rek­to­ru Mar­tin Kru­minq ilə baş tu­tub. Gö­rüş­də Ka­li­for­ni­ya­nın ən bö­yük şə­hər­lə­rin­dən bi­ri olan San Die­qo ilə əmək­daş­lı­ğın zə­ru­ri­li­yi vur­ğu­la­nıb. Tə­rəf­lər ABŞ-da Azər­bay­can mə­də­niy­yə­ti­nin ta­nı­dıl­ma­sı və hə­qi­qət­lə­ri­nin təb­li­ği is­ti­qa­mə­tin­də da­ha çox iş­lə­rin gö­rül­mə­si üçün ra­zı­lı­ğa gə­lib.


Los-An­ce­les sə­fə­ri çər­çi­və­sin­də Ko­re­ya-Asi­ya ic­ma­sı­nın 40 nə­fər üz­vü ilə ke­çi­ri­lən gö­rüş­də Azər­bay­ca­nın to­le­rant­lıq mo­de­li haq­qın­da qı­sa met­raj­lı film nü­ma­yiş et­di­ri­lib. Da­ha son­ra Azər­bay­ca­nın Asi­ya öl­kə­lə­ri, xü­su­si­lə Ko­re­ya ilə əla­qə­lə­ri, Azər­bay­ca­nın tu­rizm po­ten­sia­lı və Azər­bay­can di­as­po­ru­nun dün­ya­da­kı möv­cud və­ziy­yə­ti qo­naq­la­rın diq­qə­ti­nə çat­dı­rı­lıb. Azər­bay­can haq­qın­da su­al-ca­vab for­ma­tın­da baş tu­tan gö­rü­şün so­nun­da hər iki ic­ma­nın nü­ma­yən­də­lə­ri Ka­li­for­ni­ya­da öz qüv­və­lə­ri­ni bir­ləş­di­rib da­ha sıx əmək­daş­lıq et­mə­yi qə­ra­ra alıb.


Bun­dan baş­qa, Şi­ma­li Ame­ri­ka Yə­hu­di Fe­de­ra­si­ya­la­rı­nın İda­rə He­yə­ti­nin sa­biq səd­ri (2017-18), Mil­ken Ai­lə Fon­du­nun vit­se-pre­zi­den­ti, Ka­li­for­ni­ya Berk­li Uni­ver­si­te­ti Fon­du­nun İda­rə He­yə­ti­nin üz­vü Ric­hard Sand­ler ilə də gö­rüş olub. Gö­rü­şün əsas möv­zu­su­nu Azər­bay­can və Yə­hu­di ic­ma­la­rı, elə­cə də Azər­bay­can-İs­ra­il ara­sın­da­kı əla­qə­lər, Azər­bay­can Di­as­po­ru­na Dəs­tək Fon­du ilə Mil­ken Fon­du ara­sın­da əmək­daş­lıq pers­pek­tiv­lə­ri mü­za­ki­rə­si təş­kil edib.


Di­as­por­la İş üz­rə Döv­lət Ko­mi­tə­si­nin nü­ma­yən­də he­yə­ti Azər­bay­ca­nın Los-An­ce­les­də­ki Baş Kon­sul­lu­ğu­nun təş­ki­lat­çı­lı­ğı və İran-Ame­ri­ka Yə­hu­di Fe­de­ra­si­ya­sı­nın ev sa­hib­li­yi ilə ke­çi­ri­lən təd­bi­rə qa­tı­lıb. Təd­bir­də çı­xış edən Döv­lət Ko­mi­tə­si­nin səd­ri Fu­ad Mu­ra­dov Azər­bay­can və yə­hu­di xalq­la­rı­nın dost­lu­ğu, Azər­bay­can-İs­ra­il mü­na­si­bət­lə­ri­nin ta­ri­xi ba­rə­də da­nı­şa­raq, hər iki ic­ma­nın ABŞ-da əla­qə­lə­ri­nin möh­kəm­lən­di­ril­mə­si və ma­raq­la­rı na­mi­nə bir­gə fəa­liy­yə­ti­nin va­cib­li­yi­ni vur­ğu­la­yıb.


Nü­ma­yən­də he­yə­ti Los-An­ce­les­də Lən­kə­ran Mon­te­rey Dost­luq As­so­sia­si­ya­sı­nın ic­ra­çı di­rek­to­ru Nen­si Self­ric ilə də gö­rü­şüb. Gö­rüş za­ma­nı Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Lən­kə­ran və ABŞ-ın Ka­li­for­ni­ya şta­tı­nın Mon­te­rey şə­hər­lə­ri­nin qar­daş­laş­ma­sın­dan söh­bət açı­lıb, Mon­te­rey­də öl­kə­mi­zin da­ha yax­şı təb­li­ği üçün hə­ya­ta ke­çi­ri­lən iş­lər və pers­pek­tiv­lər mü­za­ki­rə edi­lib.


Növ­bə­ti gö­rüş Tür­ki­yə­nin Los-An­ce­les şə­hə­rin­də­ki Baş kon­su­lu Can Oğuz­la olub. Azər­bay­ca­nın Los-An­ce­les şə­hə­rin­də­ki Baş Kon­sul­lu­ğun­da ke­çi­ri­lən gö­rüş­də Ka­li­for­ni­ya şta­tın­da­kı türk di­as­por təş­ki­lat­la­rı­nın rəh­bər­lə­ri və fə­al­la­rı da iş­ti­rak edib. Gö­rüş za­ma­nı Di­as­por­la İş üz­rə Döv­lət Ko­mi­tə­si ilə Tür­ki­yə Res­pub­li­ka­sı­nın Xa­ric­də Ya­şa­yan Türk­lər və Əq­ra­ba İc­ma­lar İda­rə­sia­ra­sın­da im­za­la­nan An­laş­ma Me­mo­ran­du­mu­nun əhə­miy­yə­ti vur­ğu­la­nıb. Azər­bay­can və türk di­as­por təş­ki­lat­la­rı­nın əmək­daş­lı­ğı­nın da­ha pe­şə­kar və ef­fekt­li ko­or­di­na­si­ya edil­mə­si məq­sə­di­lə bir­gə fəa­liy­yət is­ti­qa­mət­lə­ri mü­za­ki­rə edi­lib, di­as­por fəa­liy­yə­ti­nə stra­te­ji ya­naş­ma nə­zər­dən ke­çi­ri­lib.


Döv­lət Ko­mi­tə­si­nin nü­ma­yən­də he­yə­ti da­ha bir gö­rü­şü Ame­ri­ka Yə­hu­di Ko­mi­tə­si­nin Los-An­ce­les böl­mə­si­nin rəh­bər­lə­ri ilə ke­çi­ri­lib. Gö­rüş­də Yə­hu­di Ko­mi­tə­si­nin dün­ya­nın müx­tə­lif yer­lə­rin­də, o cüm­lə­dən ABŞ-da di­as­por­la iş me­tod­la­rı, bu sa­hə­də­ki möv­cud çə­tin­lik­lər, uğur­lar və gə­lə­cək plan­lar­dan söh­bət açı­lıb. Yə­hu­di di­as­po­ru­nun təc­rü­bə­si­nin öy­rə­nil­mə­si im­kan­la­rı və me­xa­nizm­lə­ri mü­za­ki­rə edi­lib.


ABŞ-da sə­fər­də olan Di­as­por­la iş üz­rə Döv­lət Ko­mi­tə­si­nin nü­ma­yən­də he­yə­ti Ka­li­for­ni­ya­da ya­şa­yan soy­daş­la­rı­mız və di­as­por təş­ki­lat­la­rı­nın fə­al­la­rı ilə də gö­rü­şüb. Gö­rüş­də Azər­bay­can döv­lə­ti­nin di­as­por si­ya­sə­ti­ni və Döv­lət Ko­mi­tə­si­nin son 6 ay­da gör­dü­yü iş­lə­ri əks et­di­rən bir ne­çə vi­deo­çarx nü­ma­yiş olu­nub. Son­ra Azər­bay­ca­nın Los-An­ce­les­də­ki Baş kon­su­lu Nə­si­mi Ağa­yev gö­rüş iş­ti­rak­çı­la­rı­nı sa­lam­la­ya­raq, Ka­li­for­ni­ya­da­kı Azər­bay­can ic­ma­sı və bu ic­ma ilə əmək­daş­lıq haq­qın­da mə­lu­mat ve­rib. Bil­di­rib ki, bu gün 1 mil­yon­dan çox er­mə­ni­nin ya­şa­dı­ğı Ka­li­for­ni­ya­da Azər­bay­can ic­ma­sı­nın bir­gə fəa­liy­yət gös­tə­rə­rək da­ha da güc­lən­mə­si bö­yük önəm kəsb edir.

Nü­ma­yən­də he­yə­ti­nin rəh­bə­ri, Döv­lət Ko­mi­tə­si­nin səd­ri Fu­ad Mu­ra­dov isə Azər­bay­can döv­lə­ti­nin di­as­por si­ya­sə­ti­nin əsas is­ti­qa­mət­lə­ri­ni, göz­lən­ti­lə­ri­ni və hə­dəf­lə­ri­ni diq­qə­tə çat­dı­rıb. Döv­lət Ko­mi­tə­si­nin rəh­bə­ri, ey­ni za­man­da son 7 ay­da Azər­bay­can di­as­por nü­ma­yən­də­lə­ri ilə gö­rüş­lər, gö­rü­lən iş­lər ba­rə­də da­nı­şıb.


Azər­bay­can­lı­la­rın Ko­or­di­na­si­ya Şu­ra­la­rı haq­qın­da söz açan Döv­lət Ko­mi­tə­si­nin səd­ri ay­rı-ay­rı döv­lət­lə­rin di­as­por si­ya­sə­ti ilə məş­ğul olan döv­lət qu­rum­la­rı ilə əmək­daş­lıq, öl­kə­mi­zə dost xalq­la­rın di­as­por rəh­bər­lə­ri ilə gö­rüş­lər, mil­li-mə­də­ni ir­si­mi­zin və Azər­bay­can hə­qi­qət­lə­ri­nin təb­li­ği is­ti­qa­mə­tin­də gö­rü­lən iş­lər, elə­cə də Ko­mi­tə­nin gə­lə­cək plan­la­rı ba­rə­də ge­niş mə­lu­mat ve­rib.

Gö­rüş za­ma­nı soy­daş­la­rı­mı­zı ma­raq­lan­dı­rı­lan su­al­lar ca­vab­lan­dı­rı­lıb, on­la­rı na­ra­hat edən mə­sə­lə­lər və di­as­por fəa­liy­yə­ti ilə bağ­lı­tək­lif­lə­ri din­lə­ni­lib. ABŞ-da ya­şa­yan həm­yer­li­lə­ri­mi­zin da­ha sə­mə­rə­li fəa­liy­yət is­ti­qa­mət­lə­ri mü­za­ki­rə olu­na­raq mü­va­fiq ra­zı­laş­ma­lar əl­də edi­lib.


Murad MƏMMƏDLİ

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə dəstəyi ilə çap olunur

  • SON XƏBƏR
  • TREND