Azər­bay­can hə­qi­qət­lə­ri ne­cə təb­liğ olun­ma­lı­dır?

08.10.2018 19:16
572
Azər­bay­can hə­qi­qət­lə­ri ne­cə təb­liğ olun­ma­lı­dır?

Di­as­por təş­ki­lat­la­rı­nın üzə­ri­nə dü­şən mü­hüm və­zi­fə­lər­dən bi­ri də Azər­bay­can hə­qi­qət­lə­ri­nin xa­ri­ci öl­kə­lər­də təb­li­ği­dir. Bu mə­sə­lə Dün­ya Azər­bay­can­lı­la­rı­nın İkin­ci Qu­rul­ta­yın­da qə­bul edi­lən "Dün­ya Azər­bay­can­li­la­ri­nin Həm­rəy­lik Xar­ti­ya­si"nda da öz ək­si­ni ta­pıb. Xar­ti­ya­da Azər­bay­can hə­qi­qət­lə­ri­nin təb­liğ edil­mə­si­nə xü­su­si diq­qət ay­rıl­ma­sı töv­si­yə olu­nur.


Bu mü­hüm sə­nəd­də qeyd edi­lir ki, in­for­ma­si­ya cə­miy­yə­ti­nin müa­sir tə­ləb­lə­ri­nə uy­ğun ola­raq, di­as­por təş­ki­lat­la­rı dün­ya azər­bay­can­lı­la­rı­nın həm­rəy­li­yi­nin in­for­ma­si­ya tə­mi­na­tı is­ti­qa­mə­tin­də ana di­lin­də və ya ya­şa­dıq­la­rı öl­kə­lə­rin döv­lət di­lin­də küt­lə­vi in­for­ma­si­ya va­si­tə­lə­ri tə­sis et­mək, mil­li ic­ma üzv­lə­ri və yer­li əha­li ara­sın­da təb­li­ğat və maa­rif­çi­lik işi apar­maq hü­qu­qu­na ma­lik­dir­lər. Azər­bay­can­lı ic­ma­la­rı­nın fəa­liy­yət gös­tər­dik­lə­ri öl­kə­lə­rin küt­lə­vi in­for­ma­si­ya va­si­tə­lə­ri ilə əla­qə­lə­ri yax­şı­laş­dı­rıl­ma­lı, ye­ni müs­tə­qil qə­zet, jur­nal, ra­dio, te­le­vi­zi­ya və in­for­ma­si­ya agent­lik­lə­ri­nin ya­ra­dıl­ma­sı pro­se­si da­vam et­di­ril­mə­li, öl­kə­miz­lə bağ­lı hə­qi­qət­lə­rin dün­ya ic­ti­ma­iy­yə­ti­nə çat­dı­rıl­ma­sın­da fə­al iş­ti­rak edən və Azər­bay­can di­as­po­ru­na ic­ti­mai mü­na­si­bət­lə­rin qu­rul­ma­sın­da yar­dım gös­tə­rə bi­lə­cək alim, si­ya­sət­çi və jur­na­list­lər­lə, soy­daş­la­rı­mı­zın ya­şa­dıq­la­rı öl­kə­lə­rin və di­gər döv­lət­lə­rin qey­ri-hö­ku­mət təş­ki­lat­la­rı­nın təm­sil­çi­lə­ri ilə sıx mü­na­si­bət­lər qu­rul­ma­lı, on­lar­la məq­səd­yön­lü iş apa­rıl­ma­lı­dır.


Bu sa­hə­də Azər­bay­can di­as­por təş­ki­lat­la­rı­nın əsas fəa­liy­yət is­ti­qa­mət­lə­ri də mü­əy­yən olu­nub. Di­as­por təş­ki­lat­la­rı­na töv­si­yə edi­lir ki, fəa­liy­yət gös­tər­di­yi öl­kə­lər­də yer­li qa­nun­ve­ri­ci­li­yi, ic­ti­mai-si­ya­si mü­hi­tin tə­ləb­lə­ri­ni, Azər­bay­ca­nın hə­min öl­kə ilə mü­na­si­bət­lə­ri­nin xa­rak­te­ri­ni və sə­viy­yə­si­ni nə­zə­rə alan təb­li­ğat stra­te­gi­ya­sı­nın mü­əy­yən­ləş­dir­sin­lər və hə­ya­ta ke­çir­sin­lər. Azər­bay­ca­nın ta­ri­xi, mə­də­niy­yə­ti müa­sir in­ki­şaf sə­viy­yə­si ilə bağ­lı möv­zu­la­ra həsr olu­nan bey­nəl­xalq konf­rans­lar, el­mi sim­po­zi­um­la­rın təş­ki­li­nin əhə­miy­yət­li ol­du­ğu qeyd edi­lir.


Xa­ri­ci öl­kə­lər­də fəa­liy­yət gös­tə­rən küt­lə­vi in­for­ma­si­ya va­si­tə­lə­ri ilə əla­qə­lə­rin qu­rul­ma­sı, Azər­bay­can haq­qın­da ma­te­ri­al­la­rın dərc olun­ma­sı­na səy gös­tə­ril­mə­si, xa­ri­ci küt­lə­vi in­for­ma­si­ya va­si­tə­lə­ri nü­ma­yən­də­lə­ri­nin Azər­bay­ca­na sə­fər­lə­ri­nin təş­ki­li, Azər­bay­ca­nın ta­ri­xi və müa­sir hə­ya­tın­dan bəhs edən bro­şur­la­rın, mə­lu­mat və­rə­qə­lə­ri­nin, pla­kat­la­rın və di­gər əya­ni təb­li­ğat va­si­tə­lə­ri­nin nəşr edi­lə­rək ya­yıl­ma­sı, müx­tə­lif öl­kə­lər­də Azər­bay­can mə­də­niy­yət gün­lə­ri­nin, rəsm və fo­to­sər­gi­lə­rin, ki­no gün­lə­ri­nin təş­ki­li məq­sə­də uy­ğun he­sab edi­lir.


Azər­bay­can hə­qi­qət­lə­ri təb­liğ olu­nan za­man Er­mə­nis­tan tə­rə­fin­dən tə­ca­vüz fak­tı­nı qa­bar­dıl­ma­sı­na ay­rı­ca diq­qət ay­rıl­ma­sı töv­si­yə olu­nur. Bu­nun­la bağ­lı qeyd olu­nur ki, ən müx­tə­lif me­tod və tex­no­lo­gi­ya­la­rın tət­bi­qi yo­lu ilə Azər­bay­ca­nın mə­ruz qal­dı­ğı haq­sız­lıq­lar, xal­qı­mı­za qar­şı tö­rə­dil­miş ter­ror və soy­qı­rım akt­la­rı ba­rə­də mə­lu­mat­la­rın dün­ya ic­ti­ma­iy­yə­ti­nə çat­dı­rıl­ma­sı, ey­ni za­man­da er­mə­ni uy­dur­ma­la­rı­nın if­şa­sı məq­sə­di­lə təd­bir­lə­rin gö­rül­mə­si əhə­miy­yət­li­dir. Bu­nun üçün Er­mə­nis­ta­nın iş­ğal­çı­lıq si­ya­sə­ti­nin nə­ti­cə­lə­ri­nə, er­mə­ni­lər tə­rə­fin­dən azər­bay­can­lı­la­ra qar­şı tö­rə­di­lən ter­ror və soy­qı­rım akt­la­rı­na həsr olu­nan el­mi-prak­tik konf­rans­la­rın, sim­po­zi­um­la­rın, film fes­ti­val­la­rı­nın, fo­to və rəsm sər­gi­lə­ri­nin təş­ki­li, 31 Mart azər­bay­can­lı­la­rın soy­qı­rı­mı gü­nü, 20 yan­var fa­ciə­si, Xo­ca­lı soy­qı­rı­mı və di­gər fa­ciə­li ta­rix­lər­lə bağ­lı dün­ya ic­ti­ma­iy­yə­ti­nin də­qiq mə­lu­mat­lan­dı­rıl­ma­sı is­ti­qa­mə­tin­də da­vam­lı iş apa­rıl­ma­sı, er­mə­ni­lə­rin tö­rət­di­yi qan­lı ci­na­yət­lər haq­qın­da bey­nəl­xalq təş­ki­lat­la­ra, ay­rı-ay­rı döv­lət­lə­rin par­la­ment­lə­ri­nə mü­ra­ci­ət­lər ün­van­lan­ma­sı, dinc in­san­la­rın mil­li mən­su­biy­yət­lə­ri­nə gö­rə küt­lə­vi şə­kil­də məhv edil­mə­si­nin bey­nəl­xalq ic­ti­ma­iy­yət tə­rə­fin­dən ta­nın­ma­sı­na na­il olun­ma­sı töv­si­yə edi­lir.


Xar­ti­ya­da bil­di­ri­lir ki, 31 Mart Azər­bay­can­lı­la­rın soy­qı­rı­mı gü­nü ilə bağ­lı dün­ya­nın müx­tə­lif öl­kə­lə­rin­də eti­raz ak­si­ya­la­rı, fo­to və film sər­gi­lə­ri, el­mi-prak­tik konf­rans­lar, anım gün­lə­ri təş­kil edil­sin, 20 yan­var fa­ciə­si ilə bağ­lı hə­qi­qət­lər dün­ya ic­ti­ma­iy­yə­ti­nə çat­dı­rıl­ma­sı is­ti­qa­mə­tin­də təd­bir­lə­rin da­vam et­di­ril­sin, Xo­ca­lı soy­qı­rı­mı ilə bağ­lı dün­ya ic­ti­ma­iy­yə­ti­nin ob­yek­tiv mə­lu­mat­lan­dı­rıl­ma­sı is­ti­qa­mə­tin­də mü­tə­ma­di iş apa­rıl­sın, Xo­ca­lı ha­di­sə­lə­ri­nin soy­qı­rım ki­mi bey­nəl­xalq ic­ti­ma­iy­yət tə­rə­fin­dən ta­nın­ma­sı­na na­il ol­maq məq­sə­di­lə im­za­top­la­ma kam­pa­ni­ya­la­rı təş­kil olun­sun. Xo­ca­lı soy­qı­rı­mı ilə bağ­lı hə­qi­qət­lə­rin dün­ya ic­ti­ma­iy­yə­ti­nə çat­dı­rıl­ma­sı məq­sə­di­lə müx­tə­lif for­mat­lı təd­bir­lə­rin, eti­raz ak­si­ya­la­rın, el­mi-prak­tik konf­rans­la­rın təş­ki­li, Azər­bay­can di­as­por təş­ki­lat­la­rı­nın ofis­lə­rin­də "Azər­bay­can­lı­la­rın soy­qı­rı­mı" mu­zey­lə­ri­nin ya­ra­dıl­ma­sı, hər il Xo­ca­lı soy­qı­rı­mı­nın il­dö­nü­mü ərə­fə­sin­də ic­ti­mai və si­ya­si xa­dim­lə­rə mü­ra­ci­ət­lə­rin və mək­tub­la­rın ün­van­lan­ma­sı, xa­ri­ci küt­lə­vi in­for­ma­si­ya va­si­tə­lə­rin­də Xo­ca­lı soy­qı­rı­mı ba­rə­də ma­te­ri­al­la­rın ya­yıl­ma­sı is­ti­qa­mə­tin­də iş apa­rıl­ma­sı, Xo­ca­lı soy­qı­rı­mı­nın il­dö­nü­mün­də - hər il fev­ral ayı­nın 26-da ey­ni vaxt­da dün­ya­nın müx­tə­lif öl­kə­lə­rin­də bir­gə eti­raz ak­si­ya­la­rı­nın ke­çi­ril­mə­si, türk­dil­li və di­gər xalq­la­rın di­as­por təş­ki­lat­la­rı ilə əmək­daş­lıq çər­çi­və­sin­də er­mə­ni uy­dur­ma­la­rı­nın if­şa edil­mə­si is­ti­qa­mə­tin­də təd­bir­lə­rin gö­rül­mə­si, bu məq­səd­lə konf­rans­la­rın, el­mi sim­po­zi­um­la­rın təş­ki­li, xa­ri­ci öl­kə­lə­rin par­la­ment­lə­ri­nin "er­mə­ni soy­qı­rı­mı" ilə bağ­lı qə­bul et­di­yi qə­rar­la­ra eti­raz ola­raq türk ic­ma­la­rı ilə bir­gə ak­si­ya­la­rın təş­ki­li, bey­nəl­xalq ic­ti­ma­iy­yə­tin bu ba­rə­də ob­yek­tiv mə­lu­mat­lan­dı­rıl­ma­sı məq­sə­di­lə di­gər zə­ru­ri təd­bir­lə­rin gö­rül­mə­si məs­lə­hət gö­rü­lür.


Bu iş­lə­rin da­va­mı ki­mi töv­si­yə edi­lir ki, hər il bir ne­çə də­fə xa­ri­ci öl­kə­lə­rin Azər­bay­can və Tür­ki­yə­də­ki sə­fir­lik­lə­ri­nə, ha­be­lə bey­nəl­xalq təş­ki­lat­lar­da­kı nü­ma­yən­də­lik­lə­ri­nə Er­mə­nis­ta­nın Azər­bay­ca­na tə­ca­vü­zü, 1915-ci il ha­di­sə­lə­ri ilə bağ­lı er­mə­ni id­dia­la­rı­nın əsas­sız­lı­ğı, er­mə­ni ter­ro­riz­mi, azər­ba­yan­lı­la­ra və di­gər xalq­la­ra qar­şı er­mə­ni­lər tə­rə­fin­dən tö­rə­dil­miş soy­qı­rı­mı akt­la­rı ba­rə­də ma­te­ri­al­lar təq­dim edil­sin, Azər­bay­can di­as­por təş­ki­lat­la­rı­nın ofis­lə­rin­də mə­də­niy­yət mər­kəz­lə­rin­də azər­bay­can­lı­la­ra qar­şı tö­rə­di­lən soy­qı­rım ak­si­ya­la­rı­na da­ir dai­mi və səy­yar eks­po­zi­si­ya­lar ya­ra­dıl­sın, er­mə­ni mil­lət­çi­lə­ri­nin di­gər xalq­la­ra - ləz­gi­lə­rə, avar­la­ra, ta­lış­la­ra, kürd­lə­rə, yə­hu­di­lə­rə qar­şı tö­rət­dikl­də­ri soy­qı­rı­mı akt­la­rı ba­rə­də dün­ya ic­ti­ma­iy­yə­ti mə­lu­mat­lan­dı­rıl­sın, bu ba­rə­də sə­nəd­lər və ma­te­ri­al­la­rın ya­yıl­ma­sı təş­kil olun­sun.


Er­mə­nis­tan-Azər­bay­can, Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si ilə bağ­lı hə­qi­qət­lə­rin dün­ya ic­ti­ma­iy­yə­ti­nə çat­dı­rıl­ma­sı is­ti­qa­mə­tin­də təd­bir­lə­rin hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­si üçün ay­rı­ca töv­si­yə­lər var. Bu­nun­la bağ­lı qeyd olu­nur ki, Er­mə­nis­ta­nın Azər­bay­ca­na qar­şı tə­ca­vüz­kar­lıq si­ya­sə­ti­nin if­şa­sı is­ti­qa­mə­tin­də səy­lər güc­lən­di­ril­mə­li, bu məq­səd­lə müx­tə­lif öl­kə­lər­də təb­li­ğat xa­rak­ter­li təd­bir­lər təş­kil edil­mə­li, Er­mə­nis­ta­nın Azər­bay­ca­na qar­şı hər­bi tə­ca­vü­zü nə­ti­cə­sin­də ya­ran­mış mü­na­qi­şə ilə bağ­lı fakt­la­rın, sə­nəd­lə­rin bey­nəl­xalq ic­ti­ma­iy­yə­tə çat­dı­rıl­ma­sı is­ti­qa­mə­tin­də səy gös­tə­ril­mə­li, mü­na­qi­şə ilə bağ­lı ma­te­ri­al­la­rın bey­nəl­xalq təş­ki­lat­la­ra və xa­ri­ci öl­kə­lə­rin par­la­ment­lə­ri­nə çat­dı­rıl­ma­sı is­ti­qa­mə­tin­də iş apa­rıl­ma­lı­dır. Ey­ni za­man­da küt­lə­vi in­for­ma­si­ya va­si­tə­lə­rin­də mü­na­qi­şə­nin sə­bəb və nə­ti­cə­lə­ri ba­rə­də əsl hə­qi­qət­lə­ri özün­də əks et­di­rən ma­te­ri­al­la­rın ya­yıl­ma­sı­na na­il olun­ma­lı, yer­li ic­ti­ma­iy­yət ara­sın­da mü­va­fiq təş­vi­qat işi­nin apa­rıl­ma­lı, təb­li­ğat ma­te­ri­al­la­rı ya­yıl­ma­lı, Azər­bay­ca­na həsr olu­nan təd­bir­lər­də, mə­də­niy­yət gün­lə­rin­də, fes­ti­val və sər­gi­lə­rin təş­ki­li za­ma­nı Er­mə­nis­tan-Azər­bay­can, Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si ilə bağ­lı mə­lu­mat­lar təq­dim edil­mə­li­dir.


Xü­su­si diq­qət ay­rıl­ma­sı la­zım olan fəa­liy­yət is­ti­qa­mət­lə­ri ara­sın­da əc­nə­bi mü­əl­lif­lər tə­rə­fin­dən Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nə həsr olu­nan təd­qi­qat­la­rın ge­niş ya­yıl­ma­sı, Azər­bay­can di­as­por təş­ki­lat­la­rı­nın nəz­din­də Er­mə­nis­tan-Azər­bay­can, Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nin ta­ri­xi, mü­na­qi­şə­nin nə­ti­cə­lə­ri, ha­be­lə ni­zam­la­ma pro­se­si­nin mər­hə­lə­lə­ri ilə bağ­lı zə­ru­ri mə­lu­mat­la­rın, vi­deo ma­te­ri­al­la­rın və di­gər mə­lu­mat xa­rak­ter­li və­sa­it­lə­rin top­lan­dı­ğı in­for­ma­si­ya bü­ro­la­rı­nın ya­ra­dıl­ma­sı, xa­ri­ci te­le­vi­zi­ya ka­nal­la­rın­da Er­mə­nis­tan-Azər­bay­can, Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si ilə bağ­lı hə­qi­qət­lə­ri özün­də əks et­di­rən film­lə­rin nü­ma­yiş et­di­ril­mə­si­nə na­il olun­ma­sı da var.


Bey­nəl­xalq təş­ki­lat­la­rın mər­kə­zi qə­rar­gah­la­rı və xa­ri­ci öl­kə­lər­də­ki nü­ma­yən­də­lik­lə­ri qar­şı­sın­da Er­mə­nis­ta­nın iş­ğal­çı­lıq si­ya­sə­ti­nə qar­şı bir­gə eti­raz ak­si­ya­la­rı­nın təş­ki­li, Er­mə­nis­ta­nın Azər­bay­ca­na tə­ca­vü­zü nə­ti­cə­sin­də yurd-yu­va­la­rın­dan di­dər­gin düş­müş qaç­qın və məc­bu­ri köç­kün­lə­rin prob­lem­lə­ri­nin diq­qət mər­kə­zin­də sax­la­nıl­ma­sı, bey­nəl­xalq hü­quq-mü­da­fiə təş­ki­lat­la­rı­na bu ba­rə­də mü­va­fiq mə­lu­mat­la­rın təq­dim edil­mə­si, Azər­bay­can­da­kı məc­bu­ri köç­kün­lə­rin prob­lem­lə­ri və dö­yüş böl­gə­lə­rin­də­ki və­ziy­yət­lə ta­nış­lıq məq­sə­di­lə xa­ri­ci KİV nü­ma­yən­də­lə­ri­nin sə­fər­lə­ri­nin təş­ki­li də töv­si­yə edi­lir.


Bun­lar­la bə­ra­bər Er­mə­nis­ta­nın di­gər öl­kə­lə­rə qar­şı əra­zi id­dia­la­rı ilə bağ­lı bey­nəl­xalq ic­ti­ma­iy­yə­tin mə­lu­mat­lan­dı­rıl­ma­sı is­ti­qa­mə­tin­də təd­bir­lə­rin gö­rül­mə­si, se­pa­ra­tiz­mə, ter­ro­riz­mə, döv­lət­lə­rin və xalq­la­rın təh­lü­kə­siz­li­yi­nə, mad­di və mə­nə­vi hə­ya­tı­na zi­yan ve­rə bi­lə­cək di­gər ne­qa­tiv hal­la­ra qar­şı baş­qa di­as­por­lar­la bir­gə mü­ba­ri­zə apa­rıl­ma­sı, Azər­bay­can xal­qı­nın ta­ri­xi və mə­də­ni abi­də­lə­ri­ni, mil­li də­yər­lə­ri­ni özü­nün­kü­ləş­di­rən er­mə­ni­lə­rə və di­gər­lə­ri­nə qar­şı mü­ba­ri­zə apa­rıl­ma­sı, ta­ri­xən Azər­bay­can xal­qı­nın ba­şı­na gə­ti­ri­lən fa­ciə və iş­ğal­la­rın bu gün də in­san hü­quq­la­rı və bey­nəl­xalq qa­nun­la­ra zidd ola­raq da­vam et­di­yi­nin dün­ya ic­ti­ma­iy­yə­ti­nə çat­dı­rıl­ma­sı­nın önə­mi də vur­ğu­la­nır.

 


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə dəstəyi ilə çap olunur

 

  • SON XƏBƏR
  • TREND